Informacje ogólne
Utrzymanie czystości i porządku należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania. System gospodarki odpadami jest obowiązkowy, wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy zostali nim objęci. Z kolei właściciele nieruchomości niezamieszkałych oddają odpady komunalne na dotychczasowych zasadach przedsiębiorcom odbierającym odpady, którzy uzyskali wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy.

Od dnia 1 marca 2020 roku na terenie Gminy Gorzyce obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Obowiązek segregowania odpadów z podziałem na 5 frakcji: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości.

Odbiorca Odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Na terenie gminy Gorzyce od 01.01. 2024 roku usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (domy jednorodzinne i wielorodzinne), świadczy SanTa-EKO Sp. z o.o., ul. Holownicza 1, 27-600 Sandomierz.

Obowiązujące uchwały
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie Gminy Gorzyce obowiązują następujące uchwały podjęte przez Radę Gminy Gorzyce:

 1. UCHWAŁA NR XXXVII/237/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce (51 KB, DOCX) (496 KB, PDF)
 2. UCHWAŁA NR XXXVII/238/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (69 KB, DOC) (233 KB, PDF)
 3. UCHWAŁA NR XLI/263/21 RADY GMINY GORZYCE z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (21 KB, DOCX) (233 KB, PDF)
 4. UCHWAŁA NR XX/121/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (309 KB, PDF)
 5. UCHWAŁA NR XX/123/20 RADY GMINY GORZYCE z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (2 MB, PDF)

Stawka za odbiór odpadów komunalnych
Opłata za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 27,00 zł miesięcznie od osoby.

W sytuacji gdy pracownicy firmy odbierającej odpady stwierdzą, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, naliczona zostanie opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 54,00 zł miesięcznie od osoby.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 3,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Zwolnienie to dotyczy tylko właścicieli nieruchomości, którzy złożą lub złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawierającą oświadczenie o zagospodarowaniu bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Uchwała XX.123.20 z dnia 27.01.2020 r. (97 KB, DOC) (294 KB, PDF)

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i ogrodowych) właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady i nie będzie mógł ich oddawać.

Powyższe stawki mają zastosowanie od dnia 01.01.2022 r.

Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, uiszczane są przez właścicieli nieruchomości na indywidualny rachunek właściciela nieruchomości. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, na której powstają odpady komunalne zobowiązany jest bez wezwania uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dołu za miesiące styczeń – listopad w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni oraz z góry za miesiąc grudzień do 10 grudnia.

Uprzejmie prosimy o terminowe, comiesięczne dokonywanie opłat, aby uniknąć kosztów upomnienia oraz odsetek za zwłokę.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r., poz. 888 z późn. zm.), Gmina Gorzyce udostępnia na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o:

 1. podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 2. miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
 3. osiągniętym przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej „poziomem składowania”, oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 4. punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:
  – firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  – adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich przyjmowania,
 5. zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893), zawierające:
  – firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  – adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy,
 6. adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI – dane za 2022 rok (21 KB, DOCX)
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gorzyce za 2022 rok (950 KB, PDF)

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI – dane za 2021 rok (22 KB, DOCX)
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gorzyce za 2021 rok (5 MB, PDF)

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI – dane za 2020 rok (20 KB, DOCX)
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gorzyce za 2020 rok (4 MB, PDF)

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI – dane za 2019 rok (18 KB, DOCX)
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gorzyce za 2019 rok (3 MB, PDF)

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI – dane za 2018 rok (21 KB, DOCX)
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gorzyce za 2018 rok (7 MB, PDF)

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI – dane za 2017 rok (17 KB, DOCX)
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gorzyce za 2017 rok (7 MB, PDF)

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI – dane za 2016 rok (17 KB, DOCX)
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gorzyce za 2016 rok (7 MB, PDF)

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI – dane za 2015 rok (17 KB, DOCX)
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gorzyce za 2015 rok (5 MB, PDF)

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI – dane za 2014 rok (17 KB, DOCX)
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gorzyce za 2014 rok (5 MB, PDF)

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI – dane za 2013 rok (17 KB, DOCX)
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gorzyce za 2013 rok (2 MB, PDF)