Poziom lokalny wsparcia dla inwestora

Przedsiębiorcy, którzy decydują się ulokować swoją działalność na terenie gminy Gorzyce, mogą liczyć na wsparcie w realizacji procedur związanych z tworzeniem nowej inwestycji, pozyskiwaniem i szkoleniem kadr.
W Urzędzie Gminy Gorzyce został powołany zespół pracowników, którzy zapewniają pomoc przy realizacji inwestycji.

Do zadań pracowników obsługujących Punkt Obsługi Inwestorów należy:
• przygotowywanie oferty inwestycyjnej Gminy,
• obsługa informacyjno-merytoryczna inwestorów,
• asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy,
• sprawowanie opieki poinwestycyjnej dla firm,
• organizacja działań promocyjno-informacyjnych wspierających działalność firm na terenie gminy Gorzyce.

Poziom regionalny wsparcia dla inwestora

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – TSSE Europark Wisłosan

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EUROPARK WISŁOSAN działa od 1994 roku.
Do tej pory wydano 378 zezwoleń, 32 decyzje według nowych zasad, natomiast inwestorzy zainwestowali ponad 7 mld złotych, tworząc około 26 000 miejsc pracy.
W dniu 10 maja 2018 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. Ustawa ta wprowadza nowe możliwości wspierania przedsiębiorców działających na terenie specjalnych stref ekonomicznych, które obejmują obszar całego kraju.

Oferta Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EUROPARK WIAŁOSAN
 Realizujemy prostą i szybką procedurę wydawania decyzji o wsparciu w postaci ulgi podatkowej.
 Inwestor może uzyskać decyzje o wsparciu w każdym miejscu w ramach obszaru.
 Udzielamy pomocy publicznej o największej intensywności na terenie kraju – nawet do 70 % wartości zainwestowanych środków.
 Budujemy obiekty przemysłowe na terenie obszaru i modernizujemy infrastrukturę.
 Udzielamy pożyczek/ leasingu dla przedsiębiorców z różnorodnych branż, szczególnie dla firm przemysłowych i innowacyjnych

Decyzja o wsparciu w kilku prostych krokach:
• Najprostszy sposób aplikowania o uzyskanie decyzji o wsparciu nowej inwestycji to pobranie
z naszej strony internetowej formularza wniosku zgodnego ze wzorem załączonym
do rozporządzenia RM w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom
na realizację nowych inwestycji.
• Wypełnienie wniosku i przekazanie do Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu.
• Ocena wniosku pod kątem spełnienia kryteriów ilościowych i jakościowych, planowanej działalności.
• ARP S.A. w terminie miesiąca(*) czasu (liczony od dnia złożenia wniosku) wyda decyzje
o wsparciu.
(*) w szczególnie skomplikowanych sprawach termin ten może wydłużyć się do dwóch miesięcy.

GMINA GORZYCE ORAZ POWIAT TARNOBRZESKI
Intensywność pomocy publicznej w regionie wynosi:
– 50% dla dużych przedsiębiorców,
– 60% dla średnich przedsiębiorców,
– 70% dla małych oraz mikro przedsiębiorców.
W celu uzyskania decyzji o wsparciu przedsiębiorca winien spełnić łącznie: minimalne kryteria ilościowe związane z danym projektem oraz 4 wybrane przez przedsiębiorcę kryteria jakościowe w przypadku inwestycji w województwie podkarpackim.
Kryteria ilościowe: wydatki inwestycyjne uzależnione od stopy bezrobocia i wielkości przedsiębiorstwa (obniżone dla firm MŚP, SSC i B+R), zróżnicowane dla poszczególnych powiatów/ gmin.
W gminie Gorzyce wynoszą (w mln zł):

PRZEDSIĘBIORCA Prace badawczo-rozwojowe
Duży Średni Mały Mikro
POWIAT  TARNOBRZESKI
gmina Gorzyce 10 2 0,5 0,2 0,5

 

Przykładowe kryteria jakościowe (wymagane 4):
• Firmy z sektora MŚP
• Lokalizacja przedsiębiorstwa w Gminie Gorzyce oraz na terenie powiaty tarnobrzeskiego
• Przynależność przedsiębiorcy do krajowego klastra kluczowego
• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i współpraca ze szkołami branżowymi
• Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
• Tworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy
• Dbałość o środowisko naturalne i czystą produkcję
• Działania w zakresie opieki nad pracownikiem (dodatkowe świadczenia)

Najwięksi inwestorzy w naszej gminie:
• Federal Mogul Gorzyce Sp. z o.o.
• Alumetal Gorzyce Sp. z o.o.

Kontakt
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – TSSE Europark Wisłosan
ul. Zakładowa 30,
39-400 Tarnobrzeg,

tel. +48 15 822 99 99,
fax +48 15 823 47 08,
e-mail: biuro@arp.pl,
www.tsse.arp.pl

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) działające przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zostało utworzone w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na bazie uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Ministra Gospodarki pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” z listopada 2009 roku.
Podkarpackie COIE funkcjonuje w strukturze Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.
Katalog realizowanych usług jest ukierunkowany na pomoc zarówno dla eksporterów polskich, importerów zagranicznych, jak i dla inwestorów zagranicznych.

W ramach działalności COIE przede wszystkim:
• organizuje przyjazdowe i wyjazdowe misje gospodarcze;
• dostarcza dane o potencjale gospodarczym regionu;
• informuje o kwestiach prawno-administracyjnych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce;
• pomaga w wyborze właściwego miejsca na inwestycje (tereny niezabudowane, hale i biura);
• dostarcza informacje o zachętach inwestycyjnych oferowanych na poziomie regionu i kraju.

Jak pomaga eksporterom?
Działalność Podkarpackiego COIE w obszarze eksportu jest ukierunkowana przede wszystkim na pomoc w zakresie udzielania informacji, pośredniczenia w kontaktach między kontrahentami, udostępniania danych oraz niwelowania barier w rozpoczęciu oraz rozszerzeniu działalności eksportowej.
W ramach wspierania polskich eksporterów oraz importerów zagranicznych:
• organizuje przyjazdowe i wyjazdowe misje gospodarcze;
• organizuje spotkania handlowe dla przedsiębiorców polskich i zagranicznych;
• pozyskuje informacje rynkowe;
• pozyskuje i upowszechnia wśród przedsiębiorców zapytania zagranicznych importerów poszukujących dostawców;
• inicjuje współpracę pomiędzy polskimi firmami i podmiotami działającymi na rynkach zagranicznych (udostępniamy kontakty do zagranicznych przedsiębiorstw);
• rozpowszechnia zapytania ofertowe zagranicznych firm, organizuje spotkania match-makingowe);
• informuje o źródłach pozyskiwania środków na finansowanie działalności eksportowej i inwestycji za granicą, z programów pomocowych Unii Europejskiej oraz ze środków publicznych;
• informuje o możliwościach promocji oferty eksportowej (targi, misje);
• informuje o instrumentach wsparcia eksportu w obszarze finansowym, usługowym i instytucjonalnym;
• umożliwia ekspozycję materiałów promocyjnych polskich firm na wybranych międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych;
• organizuje szkolenia i konferencje dla przedsiębiorców (eksporterów).

Kontakt
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
35-010 Rzeszów, ul. Lubelska 4, pok. 403, 425
e-mail: coie@podkarpackie.pl
tel. 17 743 30 32, 17 743 32 71, 17 743 32 64

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Kontakt
w regionie podkarpackim Punkt mieści się przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4, w Rzeszowie
tel. +48 17 747 64 15 , +48 17 747 64 82
e-mail: gpi@podkarpackie.pl

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Centrum Obsługi Inwestora

Centrum Obsługi Inwestora powstało w 2001 roku w celu wspierania rozwoju województwa podkarpackiego poprzez stymulowanie napływu inwestycji zewnętrznych. Jest miejscem pierwszego kontaktu dla zainteresowanych inwestowaniem w regionie. Pracownicy Centrum Obsługi Inwestora dysponują specjalistyczną wiedzą z zakresu regulacji prawnych, wskaźników branżowych, aktualnych ofert inwestycyjnych, danych o stanie i ofercie przedsiębiorstw. Dzięki ścisłej współpracy z instytucjami samorządowymi i rządowymi, dobrej znajomości lokalnych realiów oraz doświadczeniu w negocjacjach pracownicy Centrum udzielają szybkiej i fachowej pomocy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Ważnym źródłem informacji o możliwościach uzyskania wsparcia ze środków unijnych są Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE).

ZAKRES USŁUG SIECI PIFE:

diagnoza potrzeb klienta,
informowanie o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji,
dofinansowanie „krok po kroku”,
pomoc w znalezieniu odpowiedniego projektu,
konsultacje na etapie przygotowywania wniosków/projektów,
konsultacje na etapie realizacji projektu,
wstępną pomoc w rozliczaniu projektów,
indywidualne konsultacje u klienta,
udzielanie ogólnych informacji o PROW i PO Ryby.

Kontakt:
Jasionka 954, 36-002 Jasionka
tel:+48 17 77 36 853
e-mail: mpatro@rarr.rzeszow.pl

Krajowy poziom wsparcia dla inwestora

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Misją PAIH jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. PAIH działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH).
PAIH oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego projektów biznesowych. Pomaga również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców.

Zapewnia również dostęp do instrumentów finansowych, w tym ubezpieczeń oferowanych przez instytucje zrzeszone w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Kontakt:
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
(godziny pracy: pn.-pt., 8:00-16:00)
Kontakt PAIH24: paih24@paih.gov.pl
Serwis PAIH24: +48 22 334 99 55

Szczegółowe informacje wraz ze wzorami wniosków dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Informacji i Handlu http://www.paih.gov.pl