Dziedzictwo przemysłowe i gospodarcze

Gmina Gorzyce to ważny punkt na mapie rozwoju gospodarczego regionu.
W okresie międzywojennym w Gorzycach rozwijało się życie kulturalne, gospodarcze i obywatelskie. W ramach tworzenia i rozwoju Centralnego Okręgu Przemysłowego firma warszawska odlewnia Metali Półszlachetnych Erazma Mieszczańskiego i Tadeusza Jaroszewskiego zakupiła grunt, w ciągu roku wybudowała obiekty przemysłowe i w 1938 roku uruchomiona została odlewnia materiałów kolorowych, a w roku następnym odlewnia żeliwa, kuźnia i zakład mechaniczny. Po II wojnie światowej fabrykę przekształcono w wytwórnię sprzętu komunikacyjnego – WSK Gorzyce, a w 2001 roku w firmę Federal Mogul.
Od 2001 roku Federal Mogul należy do grupy Tenneco. Federal Mogul jest jednym z największych zakładów produkujących tłoki do silników. 7 procent to udział gorzyckiego zakładu w światowej sprzedaży tłoków do nowych silników w 2017 roku. Firma Federal Mogul jest największym pracodawcą w regionie – zatrudnia wraz z firmami współpracującymi z zakładem około 3,5 tys. osób.

Na terenie Gorzyc za sprawą Erazma Mieszczańskiego i Tadeusza Jaroszewskiego rozwinął się przemysł odlewniczy. To na nim bazuje Federal Mogul, ale również firma Alumetal, która od 2005 roku działa na terenie gminy.
Alumetal to obecnie jeden z największych producentów wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych w Europie, ceniony wśród klientów za wysoką i stabilną jakość produktu, punktualność dostaw oraz szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby klienta. Grupa Alumetal to 4 zakłady produkcyjne: w Kętach, Gorzycach, Nowej Soli oraz Komarom na Węgrzech. Wraz z najnowszą inwestycją w Gorzycach łączne moce produkcyjne przekraczają 250 000 t rocznie.

Na terenie gminy znajdują się złoża surowców gliniastych oraz złoża pisków. Kruszywa te wykorzystywane są w budownictwie. Pierwsze rodzinne cegielnie powstały w latach 40-tych ubiegłego wieku. Obecnie na terenie gminy jest  4 czynne cegielnie. W ostatnich latach, ze względu na zapotrzebowanie m.in. na piasek do budowy wałów przeciwpowodziowych powstały nowe firmy, które trudnią się wydobywaniem tego surowca. Obecnie funkcjonuje tu 13 przedsiębiorstw zajmujących się wydobywaniem pisaku. Swój zakład na terenie gminy ma również rzeszowskie Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych Kruszgeo S.A.

Dziedzictwo przyrodnicze

Gmina Gorzyce zlokalizowana jest w dolinie Wisły i Sanu. Obie rzeki w części zachodniej i północno-wschodniej wyznaczają jej granice. Na terenie gminy rzeka Wisła prócz Sanu przyjmuje wody Trześniówki i Łęgu. Występują tu naturalne zbiorniki – stanowią je starorzecza w obrębie Wisły i Sanu. Takie naturalne zbiorniki występują m.in. w Motyczu Poduchownym, czy Zalesiu Gorzyckim.

Na obszarze gminy się także sztuczne zbiorniki wodne oraz niewielkie stawy powstałe po eksploatacji glin dla potrzeb cegielni. Część z nich jest własnością prywatną, natomiast część stanowi mienie gminne.
Zbiorniki, które znajdują się na terenie gminnym, na mocy stosownych umów, zarządzane są przez m.in. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzycach oraz stowarzyszenia wędkarskie. Zbiorniki: w Gorzycach (Zalew Gorzycki), w Trześni oraz jeziora w Motyczu Poduchownym pełnią rolę rekreacyjną.

Do atrakcji turystycznych gminy należy również trasa rowerowa GreenVelo. Jadąc drogami powiatowymi i gminnymi w kierunku Sokolnik i Trześni można dotrzeć do granicy z województwem świętokrzyskim, a dalej wyznaczonymi trasami w kierunku Sandomierza.
Na terenie gminy w miejscowości Orliska oraz Trześń wybudowano 2 przystanki tzw. MOR-y – Miejsca Obsługi Rowerzystów. 8 km trasa przebiegająca przez gminę jest oznakowana tablicami informacyjnymi i specjalnymi znakami firmującymi GreenVelo.

Walory miejsca

Położenie Gorzyc przy dogodnych szlakach komunikacyjnych, sąsiedztwo – Sandomierza i Tarnobrzega oraz Stalowej Woli, dodatkowe walory przyrodnicze stanowią o wyjątkowości tego miejsca.
Czyste i zadbane miejscowości gminy, dobra oferta wychowawczo-edukacyjna, rekreacyjno-sportowa, turystyczna gwarantuje mieszkańcom komfort życia.
Priorytetem samorządu jest ciągłe podnoszenie jakości życia, poprawy funkcjonalności obiektów i infrastruktury publicznej oraz dążenie do budowania gminy – jako miejsca dobrego do mieszkania i inwestowania.

Potencjał ludzki

Miejscowe oraz pozamiejscowe placówki edukacyjne są odpowiednio dopasowane do struktury branżowej i zapewniają łatwy dostęp do specjalistów.
W odpowiedzi na potrzeby największych pracodawców na terenie gminy i w regionie Zespół Szkół im. gen. Józefa Sarny kształci młodzież w kierunkach: mechaniczno-mechatronicznych, informatycznych, logistyczno-ekonomicznych, ogólnych oraz sportowo-mundurowych.
W regionie swoje siedziby mają m.in. Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach/oddział w Sandomierzu, Politechnika Rzeszowska – oddział zamiejscowy w Stalowej Woli, Wydział Zamiejscowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, Wyższa Szkoła Ekonomiczna i Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej – filia w Stalowej Woli.
W oddalonym o około 80 km Rzeszowie znajdują się: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Wyższa Szkoła Informatyki Zarządzania, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna Collegium Humanum Filia w Rzeszowie.
Na terenie gminy działa 6 szkół podstawowych, 6 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz 1 żłobek.

Sieć wodociągowa

Długość sieci rozdzielczej wodociągowej na koniec roku 2022 liczyła 146,4 km.

Sieć kanalizacji sanitarnej

Długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej na koniec 2022 roku liczyła 183 km.

Zaopatrzenie w gaz

Za dostawę gazu na ternie gminy odpowiada Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Jaśle, za przesył gazu gazociągami wysokoprężnymi – Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. w Warszawie, za dystrybucję i modernizację sieci – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. w Jaśle – gazownia w Tarnobrzegu, ul. Gazowa 2.

Przez obszar gminy przebiegają 3 gazociągi wysokoprężne:
− ∅ 500 CN 40 Rozwadów – Sandomierz,
− ∅ 400 CN 40 Rozwadów – Sandomierz,
− ∅ 250 CN 40 Stalowa Wola – Sandomierz,
oraz odgałęzienie od ww. gazu:
− ∅ 250 CN Trześń – Jeziorko, który nie jest eksploatowany.
Ponadto na obszarze gminy zlokalizowane są 3 stacje redukcyjno-pomiarowe:
− stacja redukcyjno-pomiarowa I0 Gorzyce, obsługująca zabudowę mieszkaniową osiedla Gorzyce,
− stacja redukcyjno-pomiarowa I 0 Trześń, obsługująca sołectwa: Trześń, Furmany, Sokolniki, Zalesie Gorzyckie.

Energia elektryczna

Obszar gminy jest dobrze zelektryfikowany. Obszar gminy zasilany jest w energię elektryczną napięciem 15kV. Na terenie gminy zlokalizowana jest stacja elektroenergetyczna 110/15 kV (GPZ) Gorzyce. Ponadto przez obszar opracowania przebiega linia Najwyższych Napięć 220 kV Chmielów – Stalowa Wola oraz linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia:
− 110 kV dwutorowa Stalowa Wola – Sandomierz,
− 110 kV Gorzyce – Trześń,
− 110 kV HS Sandomierz – Tarnobrzeg,
− 110 kV Stalowa Wola – Gorzyce,
− 110 kV Gorzyce – Ożarów Miasto,
− 110 kV Chmielów – Olendry.