HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2024

WRZAWY / PĄCZEK GORZYCKI
miesiąc komunalne zmieszane metale
i tworzywa
szkło papier BIO popiół gabaryty, opony, leki

zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny
Styczeń 12 15 17 17 4 26    
Luty 9 19 14 14 1 19 28 1
Marzec 8 18 14 13 7 27    
Kwiecień 12, 26 15 17 10 3, 18 26    
Maj 10, 24 20 22 9 2, 16, 27      
Czerwiec 7, 21 17 19 12 13, 24   4 3
Lipiec 5, 19 15 17 10 11, 25      
Sierpień 2, 16, 30 19 14 7 1, 14, 29   28 12
Wrzesień 13, 27 16 18 11 12, 26      
Październik 11, 25 14 16 9 10, 24 24    
Listopad 15 18 20 6 7 19 7 4
Grudzień 13 16 12 4 5 10    

                                                              _______________________________________

TRZEŚŃ / ZALESIE GORZYCKIE
miesiąc komunalne zmieszane metale
i tworzywa
szkło papier BIO popiół gabaryty, opony, leki

zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny
Styczeń 5 3 4 24 11 25    
Luty 2 5 1 21 8 22 28 7
Marzec 1 4 7 20 14 22    
Kwiecień 5, 19 3 4 18 11, 25 25    
Maj 6, 17, 31 8 9 15 9, 23      
Czerwiec 14, 28 3 6 17 5, 20   4 13
Lipiec 12, 26 1 4 24 4, 18      
Sierpień 9, 23 5 1 21 8, 22   28 19
Wrzesień 6, 20 2 4 18 5,19      
Październik 4, 18 2 3 16 3, 17, 31 8    
Listopad 22 4 6 13 14 8 7 18
Grudzień 20 2 4 11 12 6    

                                                              _______________________________________

SOKOLNIKI
miesiąc komunalne zmieszane metale
i tworzywa
szkło papier BIO popiół gabaryty, opony, leki

zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny
Styczeń 16 22 24 24 11 18    
Luty 13 26 21 21 8 15 27 7
Marzec 12 25 20 20 14 21    
Kwiecień 4, 18 22 24 18 11, 25 18    
Maj 2, 16, 29 27 23 15 9, 23      
Czerwiec 13, 27 24 20 17 5, 20   6 13
Lipiec 11, 25 22 24 24 4, 18      
Sierpień 8, 22 26 21 21 8, 22   29 19
Wrzesień 5, 19 23 25 18 5,19      
Październik 3, 17, 31 21 23 16 3, 17, 31 17    
Listopad 19 25 21 13 14 12 14 18
Grudzień 17 19 18 11 12 5    

                                                              _______________________________________

MOTYCZE PODUCHOWE / ORLISKA
miesiąc komunalne zmieszane metale
i tworzywa
szkło papier BIO popiół gabaryty, opony, leki

zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny
Styczeń 9 17 31 17 4 11    
Luty 6 28 29 14 1 8 23 1
Marzec 5 27 28 13 7 6    
Kwiecień 9, 23 29 30 10 3, 18 11    
Maj 7, 21 23 29 9 2, 16, 27   24  
Czerwiec 4, 18 26 26 12 13, 24     3
Lipiec 2, 16, 30 29 31 10 11, 25      
Sierpień 13, 27 28 29 7 1, 14, 29   27 12
Wrzesień 10, 24 30 26 11 12, 26      
Październik 8, 22 28 30 9 10, 24 10    
Listopad 12 27 28 6 7 5 5 4
Grudzień 10 30 31 4 5 3    

                                                              _______________________________________

GORZYCE
miesiąc komunalne zmieszane metale
i tworzywa
szkło papier BIO popiół gabaryty, opony, leki

zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny
Styczeń 19 8 10 17 4 30    
Luty 20 12 7 14 1 26 23 1
Marzec 19 11 13 13 7 29    
Kwiecień 2, 16, 30 8 10 10 3, 18 29    
Maj 14, 28 13 15 9 2, 16, 27   24  
Czerwiec 11, 25 10 12 12 13, 24     3
Lipiec 9, 23 8 10 10 11, 25      
Sierpień 6, 20 12 7 7 1, 14, 29   27 12
Wrzesień 3, 17 9 11 11 12, 26      
Październik 1, 15 ,29 7 9 9 10, 24 31    
Listopad 26 13 14 6 7 29 5 4
Grudzień 23 9 11 4 5 17    

                                                              _______________________________________

FURMANY / ZABRODY
miesiąc komunalne zmieszane metale
i tworzywa
szkło papier BIO popiół gabaryty, opony, leki

zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny
Styczeń 9 17 31 24 11 11    
Luty 6 28 29 21 8 8 27 7
Marzec 5 27 28 20 14 6    
Kwiecień 9, 23 29 30 18 11, 25 11    
Maj 7, 21 23 29 15 9, 23      
Czerwiec 4, 18 26 26 17 5, 20   6 13
Lipiec 2, 16, 30 29 31 24 4, 18      
Sierpień 13, 27 28 29 21 8, 22   29 19
Wrzesień 10, 24 30 26 18 5, 19      
Październik 8, 22 28 30 16 3, 17, 31 10    
Listopad 12 27 28 13 14 5 14 18
Grudzień 10 30 31 11 12 3    
 • Pojemniki / worki z odpadami należy wystawić w dniu odbioru przed posesję do godz. 7.00 przy utwardzonej drodze.
 • Worki firmowe z odpadami posegregowanymi powinny być całkowicie wypełnione i związane.
 • W dniu odbioru odpadów segregowanych będą wydawane puste worki na odpady segregowane. Ilość i rodzaj zostawionych worków = ilość i rodzaj worków wystawionych.
 • Odpady wielkogabarytowe (meble itp.), zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny będą odbierane wyłącznie na zgłoszenie telefoniczne (nr tel. 15 823 69 41 w godz. 7.00 – 15.00). Zgłoszenia muszą być dokonane co najmniej 1 dzień przed przypadający terminem podanym w harmonogramie. W przypadku braku dokonania zgłoszenia w podanym terminie – reklamacje nie będą uwzględniane.

                                                              _______________________________________

               HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2024
                   SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA – BLOKI

Zmieszane odpady komunalne Segregowane odpady komunalne (papier, metale i tworzywa, szkło) Odpady biodegradowalne
dwa razy w tygodniu raz w tygodniu raz w tygodniu
Odpady biodegradowalne będą odbierane tylko i wyłącznie z pojemników

                                                              _______________________________________

Gabaryty, opony, leki

23 luty, 24 maj,
27 sierpień, 5 listopad

Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny

1 luty, 3 czerwiec,
12 sierpień, 4 listopad
 • Odpady wielkogabarytowe, opony, leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane spod altan śmietnikowych wyłącznie na zgłoszenie telefoniczne (nr tel. 15 823 69 41 w godz. 7.00 – 15.00). Mieszkaniec lub Administrator nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia najpóźniej na 1 dzień przed przypadający terminem odbioru podając adres odbioru i rodzaj wystawionych odpadów.
 • Zgłoszone do odbioru odpady należy wystawić nie wcześniej niż na 1 dzień przed przypadającym terminem odbioru.
 • Wystawiane odpadów przed altany bez zgłoszenia i poza wskazanymi terminami stanowi naruszenie przepisów porządkowych i Regulaminu utrzymania czystości i porządku.
 • Za utrzymanie ładu i porządku przy altanach śmietnikowych współodpowiadają mieszkańcy.

                                                              _______________________________________

                       Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
                        Komunalnych w Gorzycach (PSZOK)

Mieszkańcy Gminy Gorzyce bezpłatnie mogą oddawać odpady segregowane, powstające w gospodarstwach domowych, do PSZOK zlokalizowanego w Gorzycach, przy ul. Wrzawskiej 9

PSZOK czynny we wtorki od 12.00 do 18.00 oraz piątki od 10.00 do 14.00

Rodzaje przyjmowanych odpadów:

 1. papieru i tektury;
 2. szkła;
 3. opakowań wielomateriałowych;
 4. tworzywa sztucznego;
 5. metali;
 6. bioodpadów;
 7. przeterminowanych leków i chemikaliów;
 8. zużytych baterii i akumulatorów;
 9. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 10. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
 11. zużytych opon;
 12. popiołu,
 13. odpady niebezpieczne;
 14. odpady budowlane i rozbiórkowe;
 15. odpady tekstyliów i odzieży;
 16. odpadów  niekwalifikujących  się  do  odpadów  medycznych  powstałych  w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie  iniekcji  i  prowadzenia  monitoringu  poziomu substancji  we  krwi,  w szczególności igieł  i  strzykawek.

                                                              _______________________________________

Załączniki:
– harmonogram wywozu odpadów – Wrzawy, Pączek Gorzycki (468 KB PDF, 122 KB DOCX)
– harmonogram wywozu odpadów – Trześń, Zalesie Gorzyckie (468 KB PDF, 22 KB DOCX)
– harmonogram wywozu odpadów – Sokolniki (464 KB PDF, 21 KB DOCX)
– harmonogram wywozu odpadów – Motycze Poduchowne, Orliska (469 KB PDF, 22 KB DOCX)
– harmonogram wywozu odpadów – Gorzyce (466 KB PDF, 21 KB DOCX)
– harmonogram wywozu odpadów – Furmany, Zabrody (468 KB PDF, 21 KB DOCX)