herb Gmina Gorzyce
herb Gmina Gorzyce
 • A-
 • A+
 • A
 • A
 • A
 • A
 • PL
Techniczny Ogród Etap II A2022-11-18T13:32:30+01:00

TECHNICZNY OGRÓD ETAP IIA

RPO WP 2014-2020

Tytuł projektu:
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc – etap II a

Cel projektu:
Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na zdegradowanych terenach gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc poprzez przywrócenie lub nadanie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych i turystycznych infrastrukturze objętej zakresem rzeczowym wniosku. Zakres rzeczowy wniosku jest częścią kompleksowych działań rewitalizacyjnych obszarów zdegradowanych, zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ożywienia gospodarczego i społecznego Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja zakresu rzeczowego przyczyni się do poprawy spójności społecznej i terytorialnej na obszarze społecznie zdegradowanym i zwiększy szanse na wszechstronny rozwój lokalny.

Opis projektu:
W części dotyczącej Gminy Gorzyce projekt będzie obejmował m.in.:

 1. Wykonanie odwodnienia terenu dawnej bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej, zajezdni autobusowej oraz placu Erazma Mieszczańskiego (wykonanie kompleksowego systemu kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowego odprowadzania wód opadowych);
 2. Techniczny Ogród – Rewitalizacja centrum Gorzyc – uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum Osiedla Gorzyce:
  – etap II a: tereny dawnej bazy ZGK oraz tereny przy ul. Porucznika Sarny (zagospodarowanie przestrzeni publicznej na: park miejski, fontanna, las łęgowy, amfiteatr, grillowisko);
 3. Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz funkcjonalności przestrzeni publicznych, m.in. poprzez budowę, przebudowę infrastruktury drogowej w tym przebudowę chodników i dróg, modernizację oświetlenia publicznego, wydzielenie miejsc parkingowych, stworzenie sieci monitoringu.

Wartość projektu: 2 719 902,74 zł

Wartość dofinansowania: 1 443 290,33 zł

Przewidywany okres realizacji projektu: kwiecień-listopad 2020 r.

W dniu 27 grudnia 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020) dokonała wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu dedykowanego dla MOF – nr RPPK.06.03.00-IZ-00-18-002/18, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. Projekt pn. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc złożony przez Gminę Tarnobrzeg – lidera projektu znalazł się na 1 miejscu na liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej – VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni publicznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W dniu 26 marca 2019 r. Leader projektu tj. Gmina Tarnobrzeg w imieniu partnerów podpisał umowę z Województwem Podkarpackim o dofinansowanie projektu.

Etapy realizacji projektu

luty 2020

marzec 2020

sierpień 2020

wrzesień 2020

Przejdź do góry