herb Gmina Gorzyce
herb Gmina Gorzyce
  • A-
  • A+
  • A
  • A
  • A
  • A
  • PL
UTWORZENIE OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY W MIEJSCOWOŚCI ZALESIE GORZYCKIE NA CELE REKREACYJNO-TURYSTYCZNE2022-11-15T14:01:51+01:00

UTWORZENIE OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY W MIEJSCOWOŚCI ZALESIE GORZYCKIE NA CELE REKREACYJNO-TURYSTYCZNE

RPO WP 2014-2020

typ/nazwa operacji:
„Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Zalesie Gorzyckie na cele rekreacyjno-turystyczne”

Cel projektu:
Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Zalesie Gorzyckie poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjno -turystyczne.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty:
Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej- 1 szt.

Operacja przyczynia się do zaspokojenia zarówno potrzeb dzieci i młodzieży, jak i osób w starszym wieku. Dodatkowo z nowopowstałej infrastruktury mogą korzystać poza mieszkańcami Zalesia Gorzyckiego, także mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz turyści zwiedzający okolicę.
Przedsięwzięcie to będzie służyło wszystkim mieszkańcom oraz turystom i zaspokoi potrzeby, wynikające z braku obiektów pełniących funkcje rekreacyjno-turystyczne.

Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja:
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Przedsięwzięcie III.1.1. Poprawa funkcjonalności ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej świadczących usługi: kulturalne lub edukacyjno-oświatowe lub opiekuńcze lub rekreacyjne.

Etapy realizacji projektu

luty 2020

marzec 2020

Przejdź do góry