herb Gmina Gorzyce
herb Gmina Gorzyce
  • A-
  • A+
  • A
  • A
  • A
  • A
  • PL
Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Trześń, Motycze Poduchowne i Orliska2023-10-18T14:51:56+02:00

Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Trześń, Motycze Poduchowne i Orliska

RPO WP 2014-2020

Cel operacji:
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Gorzyce poprzez przebudowę placów zabaw w msc. Trześń, Motycze Poduchowne i Orliska.

Opis operacji:
Operacja będzie zlokalizowana na terenie sołectw: Trześń, Motycze Poduchowne i Orliska, Gmina Gorzyce, powiat tarnobrzeski. Planowany projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, gdyż na terenach miejscowości Trzesń, Motycze Poduchowne i Orliska stan rzeczywisty istniejących placów zabaw wymaga modernizacji lub wprowadzenia dodatkowych elementów wyposażenia.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzyce poprzez:
-przebudowę placu zabaw w miejscowości Trześń, w zakres którego wchodzą: zestaw sprawnościowy – 1 szt., huśtawka podwójna i bociane gniazdo, bujak sprężynowy – 2 szt., stożek obrotowy-1 szt., wykonanie nawierzchni bezpiecznej z obsianiem trawy;
-przebudowę placu zabaw w miejscowości Motycze Poduchowne, w zakres którego wchodzą: zestaw zabawowy -1 szt. oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku;
-przebudowę placu zabaw w miejscowości Orliska, w zakres którego wchodzą: karuzela-1 szt., bujak sprężynowy – 2 szt., huśtawka ważka – 1 szt., huśtawka metalowa podwójna – 1 szt., zestaw zabawowy – 1 szt., tablica informacyjna.

Powstałe w ramach realizacji projektu miejsca rekreacyjne stworzą mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym alternatywę na spędzanie czasu wolnego, ułatwią integrację, w rezultacie zwiększy aktywność do podejmowania inicjatyw mających służyć nie tylko społeczności lokalnej.
Przebudowane obiekty użyteczności publicznej umożliwią mieszkańcom spędzanie czasu wolnego na łonie natury, w sposób promujący właściwe wykorzystanie jego zasobów. Planowana operacja przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru.
Zakres finansowy wniosku obejmuje koszty związane z przebudową infrastruktury rekreacyjnej. Nakłady poniesione na realizację ww. operacji umożliwią realizację celu operacji w możliwie najkrótszym czasie i zostały wykazane w niezbędnej wysokości. Planowana do realizacji operacja zlokalizowana jest na ogólnodostępnych działkach gminnych, również obiekty powstałe w wyniku realizacji przedsięwzięcia będą mieć charakter niekomercyjny i ogólnodostępny dla mieszkańców tych miejscowości. Przebudowane place zabaw w msc. Motycze Poduchowne i Orliska są zlokalizowane na terenach otwartych i ogólnodostępnych dla mieszkańców, plac zabaw w miejscowości Trześń jest zlokalizowany przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym-obiekt ten będzie udostępniony codziennie niezależnie od prowadzonych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w dniach wolnych od pracy. Po zrealizowaniu inwestycji zostanie osiągnięty cel operacji gdyż wszystkie zamontowane urządzenia będą w pełni funkcjonalne do użytkowania przez odbiorców.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty:
Dzięki realizacji operacji zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:
• produktu: zostaną przebudowane 3 obiekty infrastruktury rekreacyjnej- zwiększy się liczba obiektów objętych działaniami (sposób mierzenia – protokół odbioru) ,
• rezultatu: liczba osób korzystających z zagospodarowanych miejsc przestrzeni publicznej oraz obiektów społecznokulturalnych, edukacyjno-oświatowych opiekuńczych i rekreacyjnych na obszarze LGD, służących mieszkańcom i ich potrzebom – 322 osób ( dane z ewidencji ludności UG Gorzyce na dzień 30.06.2022 r. – osoby w wieku 0-15 lat).
Dzięki zrealizowaniu ww. wskaźników zostanie osiągnięty cel operacji czyli nowopowstałe miejsca o celach rekreacyjnych, które przyczynią się do odnowy i rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej.

Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja:
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Przedsięwzięcie III.1.1. Poprawa funkcjonalności ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej świadczących usługi: kulturalne lub edukacyjno-oświatowe lub opiekuńcze lub rekreacyjne.

Wartość projektu: 123.910,20 zł
Wartość uzyskanego dofinansowania: 71.460,00 zł

Etapy realizacji projektu

maj 2023

PLACE ZABAW

31 maja 14:58, 2023|

Trwają prace w ramach zadania pn. „Przebudowa placów zabaw na terenie Gminy Gorzyce”. Przebudowa zaplanowana została przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trześni oraz w miejscowościach Orliska, Motycze Poduchowne, Gorzyce i Sokolniki.

sierpień 2023

Przejdź do góry