Opłata za psa

Formularze do pobrania

nie dotyczy

Złóż wniosek przez Internet

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

Nie dotyczy

Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
55 zł opłata za posiadanie jednego psa
45 zł opłata za posiadanie od trzeciego i każdego następnego psa posiadanego przez podatników podatku rolnego

Opłatę za psa należy opłacić za pośrednictwem:

  • płatności bezgotówkowej kartą płatniczą bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. Sandomierskiej 75 w Gorzycach,
  • banków bądź poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
  • w placówkach Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu  świadczących obsługę Urzędu Gminy Gorzyce (bez dodatkowych opłat).
    Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Gorzycach
    ul. Piłsudskiego 1
    39-432 Gorzyce

Na rachunek bankowy
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

nr konta 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001 Bank Spółdzielczy o/Gorzyce

(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „Opłata skarbowa z tytułu ….”)

Dowód uiszczenia opłaty należy zachować do kontroli.

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Zgodnie z Uchwałą nr XIV/87/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 października 2015 roku ustala się termin wniesienia opłaty do 15 marca roku podatkowego, z zastrzeżeniem, że

1) w przypadku wejścia w posiadanie psa po dniu 15 marca roku podatkowego, opłata jest płatna w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie psa;

2) w przypadku wejścia w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego opłatę pobiera się w połowie stawek.

Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Do poboru opłaty są upoważnieni sołtysi i Przewodniczący Zarządu Osiedla.

Miejsce złożenia dokumentów

Nie dotyczy

Jednostka odpowiedzialna

Referat finansowo-księgowy
stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 14

 

Uwagi

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna
Inne informacje

Kto NIE płaci?

NIE płacisz za 1 psa

– jeśli masz orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności, a twój pies jest psem asystującym,
– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– więcej niż 65 lat i samodzielnie prowadzisz gospodarstwo domowe.

Jeśli masz więcej psów i spełniasz te warunki – zapłacisz za drugiego i każdego kolejnego psa.

NIE płacisz za 1 lub 2 psy – jeśli płacisz podatek rolny od użytków rolnych o powierzchni większej niż 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy. Płacisz wtedy dopiero za trzeciego i każdego kolejnego psa.