Odławianie bezdomnych zwierząt

Formularze do pobrania

nie dotyczy

Złóż wniosek przez Internet

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty
  • pisma mieszkańców (zarządców administracyjnych, spółdzielni mieszkaniowych, zakładów pracy itp.),
  • powiadomienia telefoniczne lub mailowe do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach lub Urzędu Gminy Gorzyce.
Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
0 zł nie dotyczy
Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Sprawę załatwia się na bieżąco poprzez Urząd Gminy Gorzyce lub Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach (w godzinach pracy instytucji), a po godzinach pracy (od 15.30 do 7.30 rano dnia następnego) i w dni wolne od pracy – pod nr telefonu 600 421 140.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 22

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Wrzawska 9
39-432 Gorzyce
nr telefonu 15 644 68 39

Uwagi

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Wójta Gminy w Gorzycach, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U.2020.1683 z dnia 30.09.2020 r.),
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021.735 z dnia 21.04.2021 r.),
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U.2020.638 z dnia 09.04.2020 r.),
ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2021.888 z dnia 12.05.2021 r.),
ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2021.1376 z dnia 29.07.2021 r.),
ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi (t.j. Dz.U.2021.2069 z dnia 17.11.2021 r.),
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372 z dnia 27.07.2021 r.),
uchwała nr XXXII/199/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyc.docx (23KB)

Inne informacje

Realizując wymogi art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638t.j.) Gmina Gorzyce corocznie uchwala program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnia środki na realizację tego programu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ww. programem bezdomne zwierzęta na terenie gminy Gorzyce (które zabłąkały się lub zostały porzucone i nie można ustalić ich właściciela) odławiane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach na podstawie Porozumienia.

Odłowione zwierzęta mają zapewnioną opiekę, w tym również opiekę weterynaryjną w punkcie czasowego przetrzymania w Gorzycach, a po okresie najdłużej 1 miesiąca są przekazywane na podstawie umowy do schroniska „Strzelce” w Strzelcach.

Schronisko to jest zarejestrowane w rejestrze powiatowego lekarza weterynarii i jest objęte kontrolą: powiatowego lekarza weterynarii i NIK.

Gmina zawarła również umowę z właścicielem gospodarstwa rolnego na przetrzymanie i opiekę zwierząt gospodarskich w celu zapewnienia opieki nad zwierzętami, które mogły być odebrane na mocy decyzji administracyjnych właścicielom ze względu na zaniedbania w ich utrzymaniu lub zwierząt, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka i nie jest możliwe ustalenie ich właściciela.

Na terenie Gminy Gorzyce prowadzone jest dokarmianie wolno żyjących kotów w punktach zlokalizowanych:
Gorzyce przy ulicy 11 Listopada,
Trześń przy ul. Św. Floriana, Zabrody,
Sokolniki przy ul. Furmańskiej, Leśnej i Zastawie.

Dokarmianie wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach oraz wolontariusze po dostarczeniu pokarmu przez ZGK. Gmina pokrywa również koszty sterylizacji kocic odłowionych z punktów dokarmiania.