Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gorzyce

Formularze do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (256 KB PDF, 59 KB DOC)
Oświadczenie o braku zaległości w US i ZUS (367 KB PDF, 30 KB DOC)

Kogo dotyczy

Przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gorzyce.

Wymagane dokumenty

Od wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest złożenie:

 1. wniosku (druk do pobrania) o udzielenie zezwolenia, zawierającego:
  – imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie,
  – numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  – określenie przedmiotu i obszaru działalności,
  – określenie środków technicznych, jakimi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
  – informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
  – miejsce mycia i dezynfekcji środków technicznych,
  – proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
  – określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia;
 2. aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub oświadczenia (druk do pobrania) o braku zaległości podatkowych;
 3. aktualnego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub oświadczenia (druk do pobrania) o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;
 4. dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 107,00 zł;
 5. oryginału lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;
 6. w przypadku występowania przez pełnomocnika oryginału (lub urzędowo uwierzytelnionej kopii) pełnomocnictwa wraz z dokonaną opłata skarbową w kwocie 17,00 zł;

oraz aktualnej dokumentacji potwierdzającej dane zawarte we wniosku:

8. tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością stanowiącą zaplecze techniczno-biurowe oraz dokumentów potwierdzających dysponowanie środkami technicznymi przeznaczonymi do wykonywania usług;
9. dokument potwierdzający wykonywanie bieżących napraw, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych.

W przypadku, gdy baza transportowa nie posiada miejsc do wykonywania napraw, mycia i dezynfekcji pojazdów, należy udokumentować gotowość do wykonywania tych czynności przez inny, uprawniony podmiot.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Opłaty administracyjne

107,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia;
17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury);

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wiosek.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać: przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Gminy Gorzyce:

25 9434 1012 2002 1050 0018 0001
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu/Oddział Gorzyce

Termin i sposób załatwienia sprawy
 1. Termin rozpatrzenia wniosku i wydanie zezwolenia wynosi 1 miesiąc, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy, od dnia złożenia wniosku w Urzędzie.
 2. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Samodzielne stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 22

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji stronie służy odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Gorzyce.

Podstawa prawna