Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gorzyce

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres.

Dokumenty można złożyć  przez skrzynkę ePUAP. Nasz adres: Urząd Gminy Gorzyce cla9639wms

Złożona informacja musi być podpisana zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Wymagane dokumenty

Nie dotyczy

Opłata skarbowa

Nie dotyczy

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Gorzyce deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Samodzielne stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 22

Uwagi

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.)

Inne informacje

Od dnia 1 kwietnia 2021 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi 22,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.
Zgodnie z Uchwałą numer XXXII/200/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania z dołu za miesiące styczeń – listopad w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni oraz z góry za miesiąc grudzień do 10 grudnia na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Gorzyce.