Ustalenie numeru porządkowego

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Dokumenty możesz złożyć przez skrzynkę ePUAP. Nasz adres: Urząd Gminy Gorzyce cla9639wms

Złożona informacja musi być podpisana zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Wymagane dokumenty
  • Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
  • Kopia zaświadczenia z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
  • Kopia mapy z inwentaryzacji powykonawczej budynku
  • Kopia pozwolenia na budowę – dotyczy przypadku nadania numeru dla budynku w trakcie budowy.
Opłata skarbowa

Nie dotyczy

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Załatwienie w terminie 14 dni w formie zawiadomienia.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
Nr telefonu:
15 8362 075 wew (19)

Uwagi
Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (t. j. Dz. U. z 2020r, poz. 276 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. 2012.0.125)
Inne informacje