Zezwolenie na organizowanie imprezy masowej z wyłączeniem imprez powodujących utrudnienia w ruchu drogowym lub wymagających korzystania z dróg w sposób szczególny

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

Wniosek o zezwolenie na imprezę masową.

Obowiązkowa dokumentacja, którą należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 marca 2009 roku (Dz.U z 2019r., poz. 2171 ze zm).
W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej jednocześnie, zwraca się o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach do:

Komendanta Miejskiego Policji,
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej,
Kierownika Pogotowia Ratunkowego,
Państwowego Inspektora Sanitarnego,

które organizator dołącza do wniosku niezwłocznie nie później jednak niż, na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Oprócz wspomnianych opinii do wniosku organizator dołącza następujące dokumenty:

Graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa wraz z jego opisem zawierającym:
– oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
– oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
– oznaczenia lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu
– informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.

Powiadamia komendanta  Oddziału Straży Granicznej.
Program i regulamin imprezy wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej.
Regulamin obiektu (terenu) wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej.
Pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej.
Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy.
Opracowaną instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej.

Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych (gdy odbywają się cyklicznie).
Informację o:
– liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej
– przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
– liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
– o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa w tym jego dane obejmujące imię i nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczeniu o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
– o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.
Informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk.

Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
82 zł za wydanie decyzji administracyjnej dotyczącej imprezy masowej

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

  • płatności bezgotówkowej kartą płatniczą bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. Sandomierskiej 75 w Gorzycach,
  • banków bądź poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
  • w placówkach Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu  świadczących obsługę Urzędu Gminy Gorzyce (bez dodatkowych opłat).
    Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Gorzycach
    ul. Piłsudskiego 1
    39-432 Gorzyce

Na rachunek bankowy
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

nr konta 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001 Bank Spółdzielczy o/Gorzyce

(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „Opłata skarbowa z tytułu ….”)

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej jednocześnie, zwraca się o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach do:

– Komendanta Miejskiego Policji,

– Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej,

– Kierownika Pogotowia Ratunkowego,

– Państwowego Inspektora Sanitarnego,

które organizator dołącza do wniosku niezwłocznie nie później jednak niż, na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 16

Uwagi

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Obowiązkowa dokumentacja, którą należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 marca 2009 roku (Dz.U z 2019r., poz. 2171 ze zm).

Inne informacje

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Impreza masowa to wydarzenie sportowe, artystyczne lub rozrywkowe, w którym bierze udział przynajmniej:

1000 osób na otwartej przestrzeni
500 osób w budynkach, obiektach sportowych (imprezy artystyczno-rozrywkowe)
300 osób w budynkach, obiektach sportowych (imprezy sportowe)
200 osób w budynkach, obiektach sportowych (imprezy sportowe podwyższonego ryzyka, np. niektóre mecze piłkarskie)

Do tej grupy nie zaliczają się imprezy, które odbywają się w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, placówkach oświatowych, bibliotekach kultury i galeriach sztuki. Ponadto imprezami masowymi nie są wydarzenia: z udziałem sportowców niepełnosprawnych, zawody sportowe dzieci i młodzieży czy imprezy rekreacyjne.

Uzyskaj opinie służb

Jeśli chcesz zorganizować imprezę masową, to złóż wniosek o:

zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej,
opinie o wymaganym zabezpieczeniu imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu lub terenu oraz możliwych zagrożeniach.

Opinie wydają odpowiednie ze względu na miejsce imprezy służby. Sprawdź, jak uzyskać opinię: komendanta powiatowego policji (rejonowego, miejskiego) i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, państwowego inspektora sanitarnego oraz pogotowia ratunkowego.

Ponadto powiadom odpowiedniego komendanta:

oddziału Straży Granicznej – gdy impreza odbywa się w strefie nadgranicznej,
terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej – gdy impreza odbywa się na terenach znajdujących się pod kontrolą Ministra Obrony Narodowej.

Złóż wnioski oraz poinformuj służby na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy (lub 14 dni – w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach).

Pamiętaj!

Jeśli organizujesz imprezę z płatnym wstępem, koniecznie podpisz umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom.

Zadbaj o to, aby służby porządkowe i informacyjne miały odpowiednie:

zaświadczenie o ukończeniu obowiązkowego szkolenia,
wyposażenie (np. identyfikatory, ubranie, itp.),
informacje o zasadach pełnienia obowiązków,
informacje, jak mają poprawnie udokumentować wykonywane zadania.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Jeśli podasz ważną przyczynę lub charakter twojej imprezy, odpowiada przeznaczeniu danego obiektu, to możesz złożyć wniosek w krótszym czasie – najpóźniej na 14 dni przed imprezą.