Wniosek o Honorowy Patronat/ udział w komitecie honorowym Wójta Gminy Gorzyce

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Wniosek możesz przesłać pocztą elektroniczną na adres ug@gminagorzyce.pl
Dokumenty możesz złożyć przez skrzynkę ePUAP. Nasz adres: Urząd Gminy Gorzyce cla9639wms
Złożona informacja przez ePUAP musi być podpisana zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Wymagane dokumenty

Uzupełniony wniosek o Honorowy Patronat/udział w komitecie honorowym Wójta Gminy Gorzyce

Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
0 zł nie dotyczy
Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Zgody wydawane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Samodzielne stanowisko ds. komunikacji społecznej
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 33

Uwagi

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 7 ust. 1 pkt 18

Inne informacje