Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości na podstawie art. 95 niezależnie od ustaleń planu miejscowego lub niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Dokumenty możesz złożyć przez skrzynkę ePUAP. Nasz adres: Urząd Gminy Gorzyce cla9639wms
Złożona informacja przez ePUAP musi być podpisana zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć:
1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
2. W przypadku nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym – zgodę właściciela nieruchomości
3. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności/współużytkowania wieczystego wniosek muszą podpisać wszyscy współwłaściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości będącej przedmiotem podziału.
4. Wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi (wydawane są na wniosek w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu).
5. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
6. Wykaz zmian gruntowych.
7. Mapa z projektem podziału.

Dokumenty wymagane opcjonalnie:
8. Pozwolenia na budowę w przypadku dokonywania podziału nieruchomości na podstawie art. 95 pkt 1 i art. 95 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
9. Wypis z kartoteki budynków w przypadku dokonywania podziału nieruchomości w oparciu.
o art. 95 pkt 1, art. 95 pkt 2 i art. 95 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
10. Pozwolenie konserwatora zabytków na podział nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków.
11. W przypadku, gdy podział nieruchomości zabudowanej powoduje także podział budynku do wniosku o podział, należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku (od fundamentów do przykrycia dachu) z oznaczeniem odcinka projektowanej granicy wewnątrz budynku, opieczętowane przez uprawnioną osobę (niezbędne uprawnienia ppoż. jak również budowlane łącznie).
12. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu jest inne niż w księdze wieczystej.

Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
0 zł nie dotyczy
Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy
  • Jeden miesiąc od momentu otrzymania kompletnego wniosku do jego rozpoznania.
  • Dwa miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 12

Uwagi

W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 12, 39-400 Tarnobrzeg złożone za pośrednictwem Wójta Gminy Gorzyce w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Gorzyce ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce. Odwołania można również składać na wskazany wyżej adres przy pomocy operatora pocztowego lub drogą internetową.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (wzór w załączniku do pobrania). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

 

Podstawa prawna

Ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

Inne informacje

W przypadku podziału kiedy przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku do wniosku, należy dołączyć opinię osoby z uprawnieniami umożliwiającymi realizację zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej (art.93 ust. 3b ustawy
o gospodarce nieruchomościami) .

W przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków potrzebne jest uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podział nieruchomości.

Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej. Za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem. Nie ustanawia się służebności na drodze wewnętrznej w przypadku sprzedaży wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną. Przepisu nie stosuje się w odniesieniu do projektowanych do wydzielenia działek gruntu stanowiących części nieruchomości, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 6. ustawy ugn