Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendium

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty
 • zaświadczenia lub oświadczenia o uzyskanych dochodach netto (wynagrodzenie za pracę , emerytura, renta inwalidzka lub rodzinna) przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • zaświadczenia o pobranych świadczeniach rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłkach pielęgnacyjnych i świadczeniach pielęgnacyjnych lub decyzja o przyznaniu świadczenia rodzinnego,
 • zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy na bieżący rok
  w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i wysokości otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych (w przypadku jego otrzymywania) w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 • informacja o wysokości otrzymywanych alimentów:
  – w przypadku braku wyroku w sprawie przyznania alimentów – pisemne oświadczenie stron o przekazaniu i otrzymaniu (lub nie) alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
  – w przypadku alimentów zasądzonych lecz nie otrzymywanych – aktualne (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) zaświadczenie od komornika o braku możliwości ich wyegzekwowania,
 • potwierdzenie otrzymywania dodatku mieszkaniowego,
 • potwierdzenie dochodów netto z prowadzenia działalności gospodarczej z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku zawieszenia ww. działalności załączyć dokument potwierdzający ten fakt),
 • pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
0 zł brak opłat
Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Termin – do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy wnieść na piśmie.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Stanowisko ds. oświaty
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 13

Uwagi

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny uczniom uprawnionym do ubiegania się o stypendium szkolne, składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
• Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
• Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.
• Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
• Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 11 lipca 2018r.
• Uchwała Nr XXX/192/08 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Inne informacje

Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie gminy Gorzyce:
– uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom
i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
– uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są:
– na wniosek rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia,
– na wniosek odpowiednio dyrektora szkoły,
– z urzędu.

Stypendium szkolne
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a tak że gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Stypendium szkolne może być przyznane, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł.