Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć:
1. Załączniki :
– plan sytuacyjny (mapa w 1:500 lub 1:1000) z zakreślonym w kolorze czerwonym obrysem powierzchni pasa drogowego przewidywanego do zajęcia z podaniem wymiarów oraz oznaczonym kolorem żółtym umieszczanym urządzeniem,
– zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
– kopia zezwolenia na lokalizację urządzenia w pasie drogowym.
2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – odpis pełnomocnictwa oraz opłata skarbowa w wysokości 17 zł od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika.

Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
17 zł Opłata skarbowa z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • płatności bezgotówkowej kartą płatniczą bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. Sandomierskiej 75 w Gorzycach,
 • banków bądź poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w placówkach Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu  świadczących obsługę Urzędu Gminy Gorzyce (bez dodatkowych opłat).
  Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Gorzycach
  ul. Piłsudskiego 1
  39-432 Gorzyce

Na rachunek bankowy
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

nr konta 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001 Bank Spółdzielczy o/Gorzyce

(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „Opłata skarbowa z tytułu ….”)

Dowód uiszczenia opłaty należy okazać przy odbiorze dokumentów.

 

Opłaty administracyjne

Opłata za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego naliczana jest zgodnie z Uchwałą nr XXI/127/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ustalania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gorzyce.

Do pobraniaUchwała nr nr XXI/127/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 lutego 2020 r.

Opłatę administracyjną należy opłacić za pośrednictwem:

 • płatności bezgotówkowej kartą płatniczą bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. Sandomierskiej 75 w Gorzycach,
 • banków bądź poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w placówkach Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu  świadczących obsługę Urzędu Gminy Gorzyce (bez dodatkowych opłat).
  Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Gorzycach
  ul. Piłsudskiego 1
  39-432 Gorzyce

Na rachunek bankowy
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

nr konta 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001 Bank Spółdzielczy o/Gorzyce

(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „Opłata administracyjna z tytułu ….”)

Dowód uiszczenia opłaty należy okazać przy odbiorze dokumentów.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy.

Miejsce złożenia dokumentów

Pocztą na adres:
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Bezpośrednio:
Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Samodzielne stanowisko ds. dróg i spraw energetycznych
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 13

Uwagi

Jednocześnie z niniejszym wnioskiem należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Patrz procedura wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Uchwała nr XXI/127/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 lutego 2020 r.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Inne informacje

Nie dotyczy