Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć:
1. Załączniki :
-plan sytuacyjny z zaznaczeniem miejsca umieszczenia urządzenia (mapa w skali 1:500 lub 1:1000),
-kopię wypisu z rejestru gruntów na działkę inwestora,
-kopię mapy ewidencyjnej.
2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – odpis pełnomocnictwa oraz opłata skarbowa w wysokości 17 zł od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika.

Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
17 zł Opłata skarbowa z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
82 zł  Za wydanie zezwolenia. (Zwolnione z opłat są zezwolenia związane z budownictwem mieszkaniowym).

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

  • płatności bezgotówkowej kartą płatniczą bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. Sandomierskiej 75 w Gorzycach,
  • banków bądź poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
  • w placówkach Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu  świadczących obsługę Urzędu Gminy Gorzyce (bez dodatkowych opłat).
    Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Gorzycach
    ul. Piłsudskiego 1
    39-432 Gorzyce

Na rachunek bankowy
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

nr konta 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001 Bank Spółdzielczy o/Gorzyce

(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „Opłata skarbowa z tytułu ….”)

Dowód uiszczenia opłaty należy okazać przy odbiorze dokumentów.

 

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy.

Miejsce złożenia dokumentów

Pocztą na adres:
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Bezpośrednio:
Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Samodzielne stanowisko ds. dróg i spraw energetycznych
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 13

Uwagi

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Inne informacje

Nie dotyczy