Zawiadomienie o nadaniu lub zmianie numeru porządkowego (adresu)

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy przedstawić do wglądu pracownika Akt Notarialny poświadczający własność nieruchomości.

Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
0 zł Brak opłaty skarbowej
Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Załatwienie w terminie 14 dni w formie zawiadomienia.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 16

Uwagi

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Na podstawie art. 47 a, ust. 1, pkt 1 i ust. 5 oraz art. 47 b, ust. 1 i 2, ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst – Dz. U. z 2020r. poz. 276 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 ( Dz.U. z 27 lipca 2021. Poz.1368).

Inne informacje

Zawiadomienie można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca lub zostaje wysłane listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru.