Nadanie nazwy ulicom i placom

Formularze do pobrania

Nie dotyczy

Złóż wniosek przez Internet

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek z uzasadnieniem do Rady Gminy Gorzyce może być wniesiony przez: radnych, komitet społeczny, organizacje, zarządy spółdzielni, osoby fizyczne, z urzędu.

Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
0 zł Brak opłaty skarbowej
Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Termin uzależniony od organów opiniodawczych oraz realizacji planów zagospodarowania przestrzennego. Nadanie nazwy następuje w formie uchwały Rady Gminy Gorzyce, która wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 16

Uwagi

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

do dopisania

Inne informacje

Nie dotyczy