herb Gmina Gorzyce
herb Gmina Gorzyce
  • A-
  • A+
  • A
  • A
  • A
  • A
  • PL
Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Zalesie Gorzyckie na cele rekreacyjno-turystyczne2022-11-19T08:16:47+01:00

Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Zalesie Gorzyckie na cele rekreacyjno-turystyczne

RPO WP 2014-2020

Tytuł projektu:
Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Zalesie Gorzyckie poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjno-turystyczne.

Cel projektu:
Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Zalesie Gorzyckie poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjno -turystyczne.

Opis projektu:
W ramach projektu zagospodarowano plac w Zalesiu Gorzyckim z przeznaczeniem na cele turystyczno-rekreacyjne poprzez wykonanie wiaty rowerowej (altany) wraz ze stołem i ławeczkami, montaż 10 stanowisk (stojaków) na rowery, montaż zestawu wielofunkcyjnego zabawowego, montaż tyrolki 3,8 x 24m, utwardzenie terenu (pod wiatą oraz na dojściach do wiaty), montaż lamp 3 solarnych z akumulatorem, wykonanie nasadzeń zieleni, montaż 6 szt. ławeczek zewnętrznych, tablicy informacyjnej oraz 2 koszy na śmieci.
Projekt przyczyni się do zaspokojenia zarówno potrzeb dzieci i młodzieży, jak i osób w starszym wieku. Dodatkowo z nowopowstałej infrastruktury mogą korzystać poza mieszkańcami Zalesia Gorzyckiego, także mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz turyści zwiedzający okolicę.

Wartość projektu: 121 096,57 zł

Wartość dofinansowania: 77 053,00 zł

Nazwa działania:
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Przedsięwzięcie III.1.1. Poprawa funkcjonalności ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej świadczących usługi: kulturalne lub edukacyjno-oświatowe lub opiekuńcze lub rekreacyjne

Etapy realizacji projektu

listopad 2022

Przejdź do góry