Sprostowanie aktu stanu cywilnego – zgon

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty
 • wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego,
 • dokument stanowiący podstawę do sprostowania określony przez ustawę z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.463 ze zm.),
 • dokument tożsamości (do wglądu).
Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
39 zł odpis zupełny aktu stanu cywilnego po sprostowaniu aktu

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Płatności bezgotówkowej kartą płatniczą bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. Sandomierskiej 75 w Gorzycach,
 • Banków bądź poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w placówkach Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu  świadczących obsługę Urzędu Gminy Gorzyce (bez dodatkowych opłat).
  Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Gorzycach
  ul. Piłsudskiego 1
  39-432 Gorzyce

Na rachunek bankowy
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

nr konta 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001 Bank Spółdzielczy o/Gorzyce

(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „Opłata skarbowa z tytułu ….”)

Dowód uiszczenia opłaty należy okazać przy odbiorze dokumentów.

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej, na podstawie wniosku złożonego przez stronę lub osobę uprawnioną do złożenia wniosku. Po sprostowaniu aktu stanu cywilnego wydaje się odpis zupełny.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 16

Uwagi

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Odwołanie służy do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gorzycach.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U.2021.709 j.t.).
Inne informacje

Nie dotyczy