Rejestracja zgonu

Formularze do pobrania

Nie dotyczy

Złóż wniosek przez Internet

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty
 • karta zgonu sporządzona przez lekarza,
 • dokument tożsamości osoby zmarłej (np. dowód osobisty, paszport),
 • dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon,
 • pełnomocnictwo – w przypadku rejestracji zgonu przez pełnomocnika.
Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
17 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • płatności bezgotówkowej kartą płatniczą bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. Sandomierskiej 75 w Gorzycach,
 • banków bądź poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w placówkach Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu  świadczących obsługę Urzędu Gminy Gorzyce (bez dodatkowych opłat).
  Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Gorzycach
  ul. Piłsudskiego 1
  39-432 Gorzyce

Na rachunek bankowy
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

nr konta 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001 Bank Spółdzielczy o/Gorzyce

(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „Opłata skarbowa z tytułu ….”)

Dowód uiszczenia opłaty należy okazać przy odbiorze dokumentów.

 

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Zgłoszenia zgonu może dokonać:
• małżonek lub dzieci zmarłego,
• najbliżsi krewni lub powinowaci,
• pełnomocnik w/w osób.
Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi urzędu stanu cywilnego w miejscowości, w której nastąpił zgon, karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia.
Po dokonaniu rejestracji zdarzenia i sporządzenia aktu zgonu wydawany jest z urzędu odpis skrócony aktu zgonu.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 16

Uwagi

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2021.709 j.t.).
Inne informacje