Zasiłek rodzinny

Formularze do pobrania

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (503 KB, DOCX)
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (757 KB, PDF)

Załączniki do wniosku:
Załącznik do wniosku o zasiłek rodzinny w przypadku większej liczby członków rodziny (503 KB, DOCX)
Załącznik do wniosku o zasiłek rodzinny w przypadku większej liczby członków rodziny (757 KB, PDF)
Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (229 KB, DOC)
Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (506 KB, PDF)
Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki (129 KB, DOC)
Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki (462 KB, PDF)
Oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu w internacie (193 KB, DOC)
Oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu w internacie (468 KB, PDF)
Oświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego (172 KB, DOC)
Oświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego (476 KB, PDF)
Oświadczenie o wysokości gospodarstwa rolnego (134 KB, DOC)
Oświadczenie o wysokości gospodarstwa rolnego (468 KB, PDF)
Druk oświadczenia odnośnie bezrobocia (25 KB, DOC)
Druk oświadczenia odnośnie bezrobocia (401 KB, PDF)
Druk oświadczenia pod odpowiedzialnością karną (27 KB, DOC)
Druk oświadczenia pod odpowiedzialnością karną (400 KB, PDF)
Oświadczenie dotyczące ustalenia państwa właściwego do wpłaty świadczeń rodzinnych w tym świadczenia wychowawczego w przypadku gdy członek rodziny w tym współmałżonek lub drugi rodzic dziecka / dzieci przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polski (146 KB, DOC)
Oświadczenie dotyczące ustalenia państwa właściwego do wpłaty świadczeń rodzinnych w tym świadczenia wychowawczego w przypadku gdy członek rodziny w tym współmałżonek lub drugi rodzic dziecka / dzieci przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polski (491 KB, PDF)

Przyznanie zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo osobie uczącej się. Przysługuje on rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł lub 764 zł netto w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

Podstawą do obliczenia kryterium dochodowego są dochody z roku poprzedzającego okres zasiłkowy. Prawo do w/w świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do ukończenia:

 • 18 roku życia,
 • 21 roku życia, pod warunkiem, że kontynuuje naukę w szkole,
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki:

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka – w kwocie 1000 zł jednorazowo,
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 400 zł miesięcznie,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci; w przypadku
 • dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie:
  – 90 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
  – 110 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia,
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 100 zł jednorazowo w każdym roku szkolnym,
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  – na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w kwocie 113 zł miesięcznie – dodatek jest      wypłacany przez 10 miesięcy w roku od września do czerwca,
  – na pokrycie dodatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w kwocie 69 zł miesięcznie – dodatek jest wypłacany przez 10 miesięcy w roku od września do czerwca,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego w niektórych przypadkach można zastosować tzw. mechanizm złotówka za złotówkę. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

 1. zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;
 2. dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka – podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;
 3. dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – podzielonych przez 12.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z powyższym mechanizmem, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  b) ojciec dziecka jest nieznany,
  c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
  e) dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowana w porównywalnych i powtarzających się okresach,
 6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Złóż wniosek przez Internet

Dokumenty możesz złożyć przez skrzynkę e-PUAP. Nasz adres: Urząd Gminy Gorzyce cla9639wms oraz przy użyciu PUE ZUS oraz bankowości internetowej.
W przypadku złożenia dokumentów w formie elektronicznej wnioski podpisuje się profilem zaufanym.

Opłata skarbowa

Nie dotyczy

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Świadczeń Rodzinnych
Urząd Gminy Gorzyce
ul. 3 Maja 4, pok. nr 8
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Referat Świadczeń Rodzinnych

Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych
Tel. (15) 8361720

Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
Tel. (15) 8361720

Uwagi

Brak

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Gorzyce. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo zrzeczenia się odwołania od wydanej decyzji, która staje się przez to ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

Inne informacje

Brak