Jednorazowe świadczenie „Za życiem”

Formularze do pobrania
Przyznanie jednorazowego świadczenia „Za życiem”

Świadczenie „za życiem” przysługuje w przypadku urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu (które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu), w wysokości 4000 zł na dziecko. Jest to świadczenie nieuzależnione od kryterium dochodowego.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka.

Świadczenie „za życiem” przysługuje”:

  • matce lub ojcu dziecka,
  • opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (opiekun prawny to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, opiekun faktyczny to osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję).

Podstawowym warunkiem wypłaty świadczenia jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Wystawić je może lekarz specjalista lub specjalista II stopnia z dziedziny położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Ponadto, podobnie jak w przypadku tzw. becikowego, aby otrzymać świadczenie, matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (aby to potwierdzić, powinna mieć zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną).

Wymagane dokumenty
  • zaświadczenie od lekarza lub położnej o pozostawianiu pod opieką medyczną od 10 tyg. ciąży do dnia porodu,
  • zaświadczenie lekarza specjalisty lub specjalisty II stopnia z dziedziny położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie dziecka albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.
Złóż wniosek przez Internet

Dokumenty możesz złożyć przez skrzynkę e-PUAP. Nasz adres: Urząd Gminy Gorzyce cla9639wms oraz przy użyciu PUE ZUS oraz bankowości internetowej.
W przypadku złożenia dokumentów w formie elektronicznej wnioski podpisuje się profilem zaufanym.

Opłata skarbowa

Nie dotyczy

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Świadczeń Rodzinnych
Urząd Gminy Gorzyce
ul. 3 Maja 4, pok. nr 8
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Referat Świadczeń Rodzinnych

Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych
Tel. (15) 8361720

Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
Tel. (15) 8361720

Uwagi

Brak

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Gorzyce. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo zrzeczenia się odwołania od wydanej decyzji, która staje się przez to ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna
  • ustawa z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 111 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za Życiem’’ (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1329),
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. Z 2016 r. poz. 2234)
Inne informacje

Brak