Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – „becikowe”

Formularze do pobrania
Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – becikowe

Z wnioskiem o jednorazową zapomogę tytułu urodzenia się żywego dziecka może wystąpić:

 • matka lub ojciec dziecka;
 • opiekun prawny dziecka;
 • opiekun faktyczny dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Kryterium dochodowe
Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego) jest uzależnione od kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Podstawą do obliczenia kryterium dochodowego są na chwilę obecną dochody uzyskane w 2019 r. Prawo do w/w świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne, jest wolne od podatku dochodowego.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje, jeżeli:

 1. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  – rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  – ojciec dziecka jest nieznany,
  – powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
  – dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowana w porównywalnych i powtarzających się okresach,
 2. członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Wymagane dokumenty

Podstawowe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:

 • świadectwa pracy, umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, PIT-y 11 i inne niezbędne dokumenty do udokumentowania dochodu utraconego i uzyskanego,
 • nakaz płatniczy za wymagany rok (w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne),
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności),
 • w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci wszelka dokumentacja potwierdzająca powyższe np. wyrok rozwodowy i alimentacyjny, odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, odpis aktu zgonu drugiego rodzica dziecka,
 • zaświadczenie od lekarza lub położnej o pozostawaniu pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu
 • inne niezbędne dokumenty wymagane do rozpatrzenia wniosku.
Złóż wniosek przez Internet

Dokumenty możesz złożyć przez skrzynkę e-PUAP. Nasz adres: Urząd Gminy Gorzyce cla9639wms oraz przy użyciu PUE ZUS oraz bankowości internetowej.
W przypadku złożenia dokumentów w formie elektronicznej wnioski podpisuje się profilem zaufanym.

Opłata skarbowa

Nie dotyczy

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Świadczeń Rodzinnych
Urząd Gminy Gorzyce
ul. 3 Maja 4, pok. nr 8
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Referat Świadczeń Rodzinnych

Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych
Tel. (15) 8361720

Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
Tel. (15) 8361720

Uwagi

Brak

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Gorzyce. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo zrzeczenia się odwołania od wydanej decyzji, która staje się przez to ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

Inne informacje

Brak