Zgłoszenie zmiany wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Formularze do pobrania

Wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych, wniosek do pobrania https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03155

Złóż wniosek przez Internet

Wniosek CEIDG-1 o wpis do CEIDG można wypełnić i złożyć na stronie www.biznes.gov.pl

W razie problemów związanych z wypełnieniem wniosku można skontaktować się z konsultantem w Centrum Pomocy Przedsiębiorcy. Wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

W celu złożenia wniosku CEIDG-1 na stronie www.biznes.gov.pl należy:

Wymagane dokumenty
 • wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)
 • karta pobytu, o ile posiada
Opłata skarbowa

Nie dotyczy

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG:

 • elektronicznie na stronie www.biznes.gov.pl – wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
 • osobiście w wybranym Urzędzie Miasta lub Gminy – wniosek CEIDG-1 można złożyć w formie papierowej w urzędzie. Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia roboczego wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG.
 • przez pełnomocnika – wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie, w zwykłej formie, które upoważnia do dokonywania określonych czynności w Twoim imieniu. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkowi lub rodzeństwu, następuje zwolnienie z opłaty skarbowej. Do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Można też ustanowić pełnomocnika w CEIDG.
 • wysłać listem poleconym – wypełniony wniosek CEIDG-1 można wysłać listem poleconym. W przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

Organ gminy przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Jeżeli wniosek jest niepoprawny – organ gminy wzywa do jego skorygowania lub uzupełnienia ze wskazaniem uchybień, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest na stronie ministra właściwego do spraw gospodarki: www.biznes.gov.pl: wpis, który można w każdej chwili wydrukować. Dane i informacje udostępniane na stronie internetowej CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do tych danych i informacji.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Referat Finansowo-Księgowy
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 23

Uwagi

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna
 • Ustawa Prawo przedsiębiorców z 6 marca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.)
 • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy z 6 marca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2296, z późn. zm.)
 • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców z 6 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 648)
 • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z 6 marca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 994, z późn. zm.)
 • Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej z 6 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 650)
 • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw z 5 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 170)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 251, poz. 1885, ze zm.)
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.).
Inne informacje

Przedsiębiorca ma obowiązek aktualizacji wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), powstałych pod dniu dokonania wpisu do CEIDG. Przedsiębiorca ma obowiązek podać dane prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi mają możliwość w celu zapewnienia warunków do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci powołania na okres do 2 lat tzw. zarządcy sukcesyjnego.

Przedsiębiorco, zgłaszając zmianę prowadzenia działalności gospodarczej w CEIDG, dopełnij formalności:

 • w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy w Gorzycach złóż deklarację
 • o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szczegóły na gminagorzyce.pl
 • związanych z opłatami z podatku od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej złóż informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych wykorzystywanych w działalności.