Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz znajdujący się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.
Złożona informacja musi być podpisana zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Dokument można złożyć przez skrzynkę ePUAP. Nasz adres: Urząd Gminy Gorzyce cla9639wms
Złożona informacja przez ePUAP musi być podpisana zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć:
•kserokopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem opłaty potwierdzającym ważność zezwolenia,
•pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
•szkic terenu objętego imprezą z najbliższym otoczeniem i zaznaczonym punktem sprzedaży napojów alkoholowych.

Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
0 zł brak opłat
Opłaty administracyjne

Opłatę należy wnieść przed wydaniem zezwolenia, na rachunek gminy w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń, która wynosi:
43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
175 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłatę administracyjną należy opłacić za pośrednictwem:

  • płatności bezgotówkowej kartą płatniczą bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. Sandomierskiej 75 w Gorzycach,
  • banków bądź poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
  • w placówkach Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu świadczących obsługę Urzędu Gminy Gorzyce (bez dodatkowych opłat).
    Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Gorzycach
    ul. Piłsudskiego 1
    39-432 Gorzyce

Na rachunek bankowy
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr konta 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001 Bank Spółdzielczy o/Gorzyce

Wpłatę należy opisać podając: przedsiębiorcę prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, adres punktu sprzedaży napojów, tytuł wpłaty.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zgodnie z KPA.
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na okres do 2 dni.

Miejsce złożenia dokumentów

Osobiście:
Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Pocztą:
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Stanowisko ds. oświaty
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 13

Uwagi

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz.2277 z późń. zm.),
Uchwała nr LVI/358/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Gorzyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
Uchwała Nr LVI/359/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gorzyce,
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

Inne informacje

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) oraz sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).
Zezwolenia dzielą się na rodzaje:
• A – do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
• B – powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
• C – powyżej 18% zawartości alkoholu.