Udostępnianie informacji o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r.

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Wniosek można przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz – Pismo ogólne do Urzędu znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona informacja musi być podpisana profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Wymagane dokumenty
 • podanie o udostępnienie informacji o przedsiębiorcy
 • opłata skarbowa
Opłata skarbowa

Opłata skarbowa wynosi 17,00 zł za wydanie zaświadczenie.

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • na rachunek bankowy:
  Urząd Gminy Gorzyce
  ul. Sandomierska 75
  39-432 Gorzyce

Nr konta 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „Opłata skarbowa z tytułu ….”)

Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentu.

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Wniosek o udostępnienie informacji o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r. można złożyć:

 • elektronicznie – wypełniając formularz – Pismo ogólne do Urzędu znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP), wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
 • osobiście w Urzędzie Gminy w Gorzycach – Referat Księgowości Budżetowej
 • przez pełnomocnika (wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie, w zwykłej formie, które upoważnia do dokonywania określonych czynności w Twoim imieniu)
 • wysłać pocztą

Zaświadczenie dotyczące działalności gospodarczej przedsiębiorcy figurującego w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Wójta Gminy Gorzyce wydawane jest w terminie do 7 dni.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Referat Finansowo-Księgowy
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 23

Uwagi

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Wójta Gminy Gorzyce – w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Podstawa prawna
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.)
 • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej z 28 września 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).
Inne informacje

W zaświadczeniu potwierdza się dane z wpisów, które nie zostały przekazane do CEIDG, to jest dane o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r. oraz o przedsiębiorcach, w zakresie informacji historycznych o wpisie w czasie, gdy organem ewidencyjnym był Wójt Gminy Gorzyce (tj. do dnia przekazania wpisu do CEIDG – nie później niż do 31 grudnia 2011 r.).

We wniosku o udostępnienie informacji o przedsiębiorcy należy wskazać interes prawny lub przepis prawa, na podstawie którego mają zostać udostępnione informacje.

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Wójta Gminy Gorzyce w zakresie przedsiębiorców aktywnych oraz wykreślonych po 1 lipca 2011r. została przekazana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Tym samym Wójt Gminy Gorzyce nie jest już organem ewidencyjnym właściwym dla tych przedsiębiorców.