Składanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i wnoszenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku następnym

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz znajdujący się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.
Złożona informacja musi być podpisana zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Dokument można złożyć przez skrzynkę ePUAP. Nasz adres: Urząd Gminy Gorzyce cla9639wms
Złożona informacja przez ePUAP musi być podpisana zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Wymagane dokumenty

Wymagany formularz

Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
0 zł brak opłat
Opłaty administracyjne

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku kalendarzowym obliczana jest na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, z podziałem na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych:

do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,
– jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekracza 37 500 zł – opłata wynosi 525 zł;
– jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczy 37 500 zł – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży
powyżej 4,5 % do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
– jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekracza 37 500 zł – opłata wynosi 525 zł;
– jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczy 37 500 zł – opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży
powyżej 18% zawartości alkoholu,
– jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekracza 77 000 zł. – opłata wynosi 2100 zł;
– jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczy 77 000 zł. – opłata stanowi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży

Opłatę należy opłacić za pośrednictwem:

 • płatności bezgotówkowej kartą płatniczą bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. Sandomierskiej 75 w Gorzycach,
 • banków bądź poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w placówkach Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu świadczących obsługę Urzędu Gminy Gorzyce (bez dodatkowych opłat).
  Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Gorzycach
  ul. Piłsudskiego 1
  39-432 Gorzyce

Na rachunek bankowy
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr konta 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001 Bank Spółdzielczy o/Gorzyce

Wpłatę należy opisać podając: przedsiębiorcę prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, adres punktu sprzedaży napojów, tytuł wpłaty.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

Od 1 do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.

 • Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 • Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały rok kalendarzowy mogą wnosić opłatę jednorazowo do 31 stycznia lub w trzech równych ratach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku.
 • Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w ciągu danego roku wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia danego roku, w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Miejsce złożenia dokumentów

Osobiście:
Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Pocztą:
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Stanowisko ds. oświaty
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 13

Uwagi

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.).

Inne informacje
 • W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwoleń (w przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż całego asortymentu napojów alkoholowych dodatkowa opłata to 945 zł).
 • W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej w wysokości i w terminach do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.
 • W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty w wymienionych terminach zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od daty wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
 • Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.