Duplikat decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Wniosek można przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz – Pismo ogólne do Urzędu znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona informacja musi być podpisana profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Wymagane dokumenty
 • wniosek o wydanie duplikatu
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport)
 • opłata skarbowa
Opłata skarbowa

Opłata skarbowa wynosi 5,00 zł od każdej pełnej lub rozpoczętej strony.

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • na rachunek bankowy:
  Urząd Gminy Gorzyce
  ul. Sandomierska 75
  39-432 Gorzyce

Nr konta 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „Opłata skarbowa z tytułu ….”)

Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentu.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Wniosek o wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu z Ewidencji Działalności Gospodarczej można złożyć:

 • elektronicznie – wypełniając formularz – Pismo ogólne do Urzędu znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP), wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
 • osobiście w Urzędzie Gminy w Gorzycach – Referat Księgowości Budżetowej
 • przez pełnomocnika (wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie, w zwykłej formie, które upoważnia do dokonywania określonych czynności w Twoim imieniu)
 • wysłać pocztą

Duplikat decyzji Wójta Gminy Gorzyce o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej wydawany jest w terminie do 7 dni.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Referat Finansowo-Księgowy
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 23

Uwagi

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.)
 • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej z 28 września 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).
Inne informacje