Przeksięgowanie nadpłaty podatku na poczet innego podatnika

Formularze do pobrania
Złóż wniosek

Wniosek możesz przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce.
Dokumenty możesz złożyć przez skrzynkę ePUAP. Nasz adres: Urząd Gminy Gorzyce cla9639wms
Złożona informacja przez ePUAP musi być podpisana zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Wymagane dokumenty

Nie dotyczy

Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
0 zł brak opłat
Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Odpowiedź wydawana jest niezwłocznie, maksymalnie do 14 dni od daty wpływu wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Referat Finansowo-Księgowy
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 18

Uwagi

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Art.76.§1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.).

Inne informacje