Podatek od środków transportowych

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona deklaracja musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wymagane dokumenty
  • deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
  • załącznik do deklaracja na podatek od środków transportowych DT1-A
Opłata skarbowa

Nie dotyczy

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

W terminie 1-go miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania do 2-ch miesięcy.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Referat Finansowo-Księgowy
Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 23

Uwagi

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i wyższej,
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
  • przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,
    autobusy.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:

  • właściciel środka transportowego
  • jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej , na którą środek transportowy został zarejestrowany.

Obowiązek podatkowy
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany lub nabyty. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany.

Stawki podatku od środków transportowych
Stawki podatku uchwala Rada Gminy w granicach zakreślonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( ustawa określa górne i dla niektórych rodzajów pojazdów, dolne granice stawek podatku ). Rada gminy może różnicować stawki, uwzględniając w szczególności: wpływ pojazdu na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.

Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportowych
W miejsce dotychczasowego wykazu środków transportowych , od 2003 r., podatnicy są obowiązani do składania, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych wraz z załącznikami o posiadanych środkach transportowych.

Deklaracja na podatek od środków transportowych, została opublikowana w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U.2018.2436). Podatek wpłaca się w dwóch ratach, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji określającej zobowiązanie podatkowe podatnik ma prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Gorzyce.

Podstawa prawna
Inne informacje

O wszelkich zmianach dotyczących podatku od środków transportowych / sprzedaż, kradzież, zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika / podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ w terminie 14 dni.