Deklaracja na podatek od nieruchomości – osoby prawne

Formularze do pobrania

Formularze można pobrać ze strony internetowej: www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Formularze, jakie należy pobrać:
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Złóż wniosek przez Internet

Wniosek możesz przesłać pocztą elektroniczną na adres ug@gminagorzyce.pl
Dokumenty możesz złożyć przez skrzynkę ePUAP. Nasz adres: Urząd Gminy Gorzyce cla9639wms
Złożona informacja przez ePUAP musi być podpisana zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Wymagane dokumenty

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
0 zł
Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Wystawienie decyzji wymiarowej następuje w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania do 2 miesięcy.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Referat Finansowo-Księgowy
Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 14

Uwagi

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Wójta Gminy w Gorzycach, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm).

Inne informacje