Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne, z terenu nieruchomości stanowiącej ich własność, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem terenów nieruchomości i obszarów wpisanych do rejestru zabytków

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa, zgodnie z art. 83 f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2021, poz. 198 ze zm.) ma zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres właściciela nieruchomości;
 2. oznaczenie nieruchomości;
 3. rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości
Opłata skarbowa

Nie dotyczy

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Zgłoszenie rozpatrywane jest w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpłynięcia zgłoszenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Inspektor ds. ochrony środowiska
Nr telefonu: (15) 836- 20-75

Uwagi

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021, poz. 1098 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U.2017, poz. 1330),
 • Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 2021, poz. 735 ze zm.).
Inne informacje

W przypadku usuwania drzew, krzewów zarówno owocowych jak i ozdobnych, z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków –  zgłoszenie należy złożyć do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w Tarnobrzegu)

Kto może złożyć zgłoszenie:
Osoba fizyczna, będąca właścicielem nieruchomości, w związku z zamiarem usunięcia, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, drzew których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

Jak rozpatrywane jest zgłoszenie:

 • Organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio nazwy gatunku drzewa; obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  a. posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
  b. nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.
  Z oględzin sporządza się protokół /art. 83f ust. 6, 7 ustawy o ochronie przyrody/.
 • Po dokonaniu oględzin organ, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie /art. 83f ust. 8 ustawy o ochronie przyrody/.
 • W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. /art. 83f ust. 9 ustawy o ochronie przyrody/.
 • Nałożenie obowiązku, o którym mowa w art. 83f ust. 9, przerywa bieg terminu, o którym mowa w art. 83f ust. 8 / art. 83f ust. 10 ustawy o ochronie przyrody/.
 • Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej /art. 83f ust. 11 ustawy o ochronie przyrody/.
 • Organ, może przed upływem terminu, o którym mowa wart. 83f ust. 8, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, oraz uprawnia do usunięcia drzewa /art. 83f ust. 12 ustawy o ochronie przyrody/.
 • W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia /art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody/.

Kiedy organ może wnieść sprzeciw:
Organ, może wnieść sprzeciw w przypadku:

 1. lokalizacji drzewa:
  a. na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  b. na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  c. na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 ustawy o ochronie przyrody;
 2. spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3. – dotyczy to kryteriów jakie ma spełniać drzewo aby mogło zostać uznane za pomnik przyrody /art. 83f ust. 14 ustawy o ochronie przyrody/.

Kiedy organ musi wnieść sprzeciw:
Organ, wnosi sprzeciw:

 1. jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;
 2. w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w trybie określonym w ust. 9 tj. w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia wniosku /art. 83f ust. 15 ustawy o ochronie przyrody/.

Kiedy właściciel (osoba fizyczna) może wystąpić z wnioskiem:
Wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej, o wniesieniu sprzeciwu odnośnie zamiaru usunięcia drzewa stanowi podstawę wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 83 ust. 1. /art. 83f ust. 16 ustawy o ochronie przyrody/

Czy osoba fizyczna objęta jest obowiązkiem ponoszenia opłat za usuwanie drzew:
osoba fizyczna nie ponosi opłat za usuwanie drzew /art. 83f ust. 16 ustawy o ochronie przyrody/

Jaki jest okres na usunięcie zgłoszonych do wycinki drzew:
6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin /art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody/.
W przypadku nieusunięcia drzewa w ww. terminie, jeżeli właściciel nadal chce usunąć drzewo, konieczne jest ponowne zgłoszenie do organu zamiar wycinki.

Co grozi właścicielowi gdy w miejscu usuniętych drzew będzie prowadził budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej?
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenie opłaty za usunięte drzewa./ art. 83f ust. 17 ustawy o ochronie przyrody/.