Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (gr. II)

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty
 1. wniosek
 2. karta informacyjna przedsięwzięcia (4 egzemplarze + na nośniku elektronicznym) – (wzór)
 3. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz:
  – obszar znajdujący się w odległość 100 m od granic tego terenu;
  – działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska,
  – działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
 4. mapa w postaci papierowej oraz elektronicznej w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem:
  – znajdującym się w odległość 100 m od granic tego terenu;
  – działek, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska,
  – działek znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
  wraz z wyznaczoną odległością 100 m od granic tego przedsięwzięcia.
 5. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydanego przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalającego na ustalenie stron postępowania, zawierającego co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący:
  – obszar znajdujący się w odległość 100 m od granic tego terenu;
  – działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska,
  – działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Z zastrzeżeniem: Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia ww. wypisów.

Opłata skarbowa

205 zł – za wydanie decyzji

na rachunek bankowy:
Urzędu Gminy Gorzyce
Nr konta 25 9434 1012 2002 1050 0018 001 Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Gorzycach

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty wpływu kompletnej dokumentacji do tutejszego wydziału. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie do dwóch miesięcy (do terminu wydania decyzji należy doliczyć czas oczekiwania na uzgodnienia organów uczestniczących w postępowaniu).

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Inspektor ds. ochrony środowiska
Nr telefonu: (15) 836- 20-75

Uwagi

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna
 • art. 71, art. 72, art. 75, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz.U.2020.283 z późn. zm.)
 • § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1893)
Inne informacje