Zgłoszenie drzew stanowiących wywrot/złom

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

Uzupełniony wniosek – zgłoszenie drzew stanowiących wywrot/złom

Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
0 zł
nie dotyczy
Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Zgłoszone drzewa będzie można usunąć po otrzymaniu protokołu, potwierdzającego, że drzewa stanowią wywrot/złom, sporządzonego podczas wizji lokalnej przeprowadzonej przez uprawnionych pracowników Urzędu Gminy Gorzyce. Niniejszy protokół zastępuje decyzję na usunięcie drzew.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 22

Uwagi

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Wójta Gminy w Gorzycach, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. 2021, poz. 1098 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U.2017, poz. 1330),
• Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. 2021, poz. 735 ze zm.).

Inne informacje