Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Sprawa wymaga osobistego wstawiennictwa w urzędzie i złożenia stosownych podpisów na dokumentach w obecności kierownika USC.

Wymagane dokumenty
 1. Dokument tożsamości do wglądu
 2. W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
 • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz
  z tłumaczeniem, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego. /Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu /.
 1. Zawarcie małżeństwa poza lokalem USC-na wniosek stron.
  Opłata dodatkowa 1000 zł. (z wyłączeniem ślubów zawieranych w szpitalu lub zakładzie karnym).
Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa
39 zł za zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia zapewnień

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • płatności bezgotówkowej kartą płatniczą bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. Sandomierskiej 75 w Gorzycach,
 • banków bądź poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w placówkach Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu  świadczących obsługę Urzędu Gminy Gorzyce (bez dodatkowych opłat).
  Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Gorzycach
  ul. Piłsudskiego 1
  39-432 Gorzyce

Na rachunek bankowy
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

nr konta 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001 Bank Spółdzielczy o/Gorzyce

(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „Opłata skarbowa z tytułu ….”)

Dowód uiszczenia opłaty należy okazać przy odbiorze dokumentów.

Opłaty administracyjne

Opłata dodatkowa w wysokości 1000 zł stanowiąca dochód gminy (dotyczy przypadku kiedy przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć związek małżeński ma nastąpić poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy).

Termin i sposób załatwienia sprawy
 • osobiste złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pisemnych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważność zapewnień wynosi 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo),
 • ustalenie terminu planowanego ślubu (osobiście w dniu złożenia pisemnych zapewnień). Małżeństwo przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego nie może być zawarte przed upływem jednego miesiąca od dnia złożenia zapewnienia. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem wymienionego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy,
 • złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w obecności dwóch pełnoletnich świadków,
 • sporządzenie aktu małżeństwa następuje na podstawie protokołu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński — najpóźniej w następnym dniu roboczym licząc od dnia zawarcia małżeństwa (z urzędu wydawany jest jeden bezpłatny odpis skrócony aktu małżeństwa).
Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 16

Uwagi

Udział biegłego lub tłumacza przy składaniu oświadczeń przewidzianych w ustawie lub w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby składające te oświadczenia lub osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo zapewniają udział biegłego lub tłumacza także wtedy, gdy świadkowie nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie dokonania czynności przysługuje złożenie wniosku do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w otrzymanym zawiadomieniu są zasadne.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2021.709 tj.),
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020.1359 tj.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 tj.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 tj. ze zm.),
 • Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.2019.1480 tj. ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U.2007.187.1330),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U.2015.180).
Inne informacje

Nie dotyczy