Stwierdzenie braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym)

Formularze do pobrania

Złóż wniosek przez Internet

Sprawa wymaga osobistego wstawiennictwa w urzędzie i złożenia stosownych podpisów na dokumentach w obecności kierownika USC.

Wymagane dokumenty

Dokument tożsamości do wglądu
W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

 • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz z tłumaczeniem, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827 ze zm.) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego. /Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody lub prawo ojczyste nie przewiduje wydawania takiego dokumentu, właściwy sąd rejonowy w Polsce w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu/
 • W przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana obecność tłumacza przysięgłego przy składaniu zapewnienia
Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • płatności bezgotówkowej kartą płatniczą bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. Sandomierskiej 75 w Gorzycach,
 • banków bądź poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w placówkach Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu  świadczących obsługę Urzędu Gminy Gorzyce (bez dodatkowych opłat).
  Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Gorzycach
  ul. Piłsudskiego 1
  39-432 Gorzyce

Na rachunek bankowy
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

nr konta 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001 Bank Spółdzielczy o/Gorzyce

(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „Opłata skarbowa z tytułu ….”)

Dowód uiszczenia opłaty należy okazać przy odbiorze dokumentów.

UWAGA: jeśli małżeństwo zawierane będzie poza gminą Gorzyce – należy przedłożyć potwierdzenie wpłaty dokonanej na konto urzędu właściwego dla miejsca zawarcia małżeństwa.

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy
 • osobiste złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pisemnych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważność zapewnień wynosi 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo),
 • wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w celu przedłożenia wymienionego dokumentu duchownemu (ważność zaświadczenia wynosi 6 miesięcy od daty wydania),
 • małżeństwo przed duchownym zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu, a następnie kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi akt małżeństwa,
 • rejestracji małżeństwa dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego według miejsca zawarcia małżeństwa na podstawie stosownych dokumentów przekazanych przez duchownego (tj. ważnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego) do urzędu stanu cywilnego w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa. Sporządzenie aktu małżeństwa następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu dokumentów od duchownego (z urzędu wydawany jest jeden bezpłatny odpis skrócony aktu małżeństwa).
Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 16

Uwagi

UWAGA: jeśli małżeństwo zawierane będzie poza gminą Gorzyce – należy przedłożyć potwierdzenie wpłaty dokonanej na konto urzędu właściwego dla miejsca zawarcia małżeństwa.

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie dokonania czynności przysługuje złożenie wniosku do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w otrzymanym zawiadomieniu są zasadne.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2021.709 tj.),
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020.1359 tj.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 tj.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 tj. ze zm.),
 • Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.2019.1480 tj. ze zm.,
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U.2007.187.1330).
Inne informacje

Nie dotyczy