Zaświadczenie o stanie cywilnym

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty
 • dokument tożsamości (tj. dowód osobisty, paszport),
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym,
 • oświadczenie o nieistnieniu okoliczności mających wpływ na stan cywilny nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego zeznania – zgodnie z art. 233 § 1 w związku z § 6 Kodeksu karnego.
Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
38 zł Za wydanie zaświadczenia

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Płatności bezgotówkowej kartą płatniczą bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. Sandomierskiej 75 w Gorzycach
 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w placówkach Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu  świadczących obsługę Gminy Gorzyce (bez dodatkowych opłat).
  Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Gorzycach
  ul. Piłsudskiego 1
  39-432 Gorzyce

Na rachunek bankowy
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „Opłata skarbowa z tytułu ….”)

Nr konta 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001 Bank Spółdzielczy o/Gorzyce

Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentów.

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy.

 • jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego (Urząd Stanu Cywilnego w Gorzycach) wydanie zaświadczenia, realizowane jest w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku,
 • jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie zaświadczenia realizowane jest w terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku,
 • w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o stanie cywilnym, wnioskodawcy przysługuje wniesienie odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej.
Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Gminy Gorzyce

ul. Sandomierska 75

39-432 Gorzyce

nr telefonu: 15 8362 075 wew. 16

Uwagi
Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o stanie cywilnym, wnioskodawcy przysługuje wniesienie odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej.

 

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2021.709 tj.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 tj. ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 tj.),
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2020.1173 tj. ze zm.),
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2020.346 tj. ze zm.).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2020.1444 t.j. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.2019.1480 t.j. ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U.2007.187.1330),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U.2020.698).
Inne informacje