Stwierdzenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Sprawa wymaga osobistego wstawiennictwa w urzędzie i złożenia stosownych podpisów na dokumentach w obecności kierownika USC.

Wymagane dokumenty
 • dokument tożsamości (tj. dowód osobisty, paszport),
 • wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
 • zapewnienie (jest to dokument, w którym osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo przedstawia informacje o sobie oraz składa pisemne oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody  uniemożliwiające zawarcie małżeństwa określone w art. 10 – 15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy) – sporządzany przez urzędnika w urzędzie,
 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka,
 • jeżeli wnioskodawca nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
38 zł Za wydanie zaświadczenia

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Płatności bezgotówkowej kartą płatniczą bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. Sandomierskiej 75 w Gorzycach,
 • Banków bądź poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w placówkach Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu  świadczących obsługę Urzędu Gminy Gorzyce (bez dodatkowych opłat).
  Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Gorzycach
  ul. Piłsudskiego 1
  39-432 Gorzyce

Na rachunek bankowy
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

nr konta 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001 Bank Spółdzielczy o/Gorzyce

(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „Opłata skarbowa z tytułu ….”)

Dowód uiszczenia opłaty należy okazać przy odbiorze dokumentów.

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy
 • osobiste złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pisemnego zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
 • zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni,
 • w przypadku odmowy wydania zaświadczenia – wnioskodawca otrzyma pismo od kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 16

Uwagi

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje złożenie wniosku do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w otrzymanym zawiadomieniu są zasadne.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2021.709 tj.),
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020.1359 tj.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 tj.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 tj. ze zm.),
 • Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.2019.1480 t.j. ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U.2007.187.1330).
Inne informacje

Nie dotyczy