Rejestracja urodzenia, małżeństwa i zgonu, które nastąpiły za granicą, w kraju, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego albo w przypadku nie zarejestrowania urodzenia lub zgonu za granicą

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty
 • dokument tożsamości (tj. dowód osobisty, paszport),
 • podanie wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z wnioskiem o zarejestrowanie zdarzenia do urzędów stanu cywilnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dowody: dokumenty (dotyczące odpowiednio – urodzenia, małżeństwa, zgonu) wydane przez właściwy podmiot zagraniczny potwierdzające to zdarzenie oraz dane, które powinny być wpisane do polskiego aktu stanu cywilnego,
 • oryginał urzędowego tłumaczenia na język polski dokumentów wydanych przez właściwy podmiot zagraniczny potwierdzający urodzenie, małżeństwo lub zgon,
 • pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,
 • dowód osobisty oraz książeczka wojskowa osoby zmarłej (jeżeli posiadała wymienione dokumenty) – dotyczy rejestracji zgonu.
Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
39 zł odpis zupełny aktu stanu cywilnego po rejestracji zagranicznego aktu
17 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • płatności bezgotówkowej kartą płatniczą bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. Sandomierskiej 75 w Gorzycach,
 • banków bądź poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w placówkach Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu  świadczących obsługę Urzędu Gminy Gorzyce (bez dodatkowych opłat).
  Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Gorzycach
  ul. Piłsudskiego 1
  39-432 Gorzyce

Na rachunek bankowy
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

nr konta 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001 Bank Spółdzielczy o/Gorzyce

(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „Opłata skarbowa z tytułu ….”)

Dowód uiszczenia opłaty należy okazać przy odbiorze dokumentów.

 

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy
 • rejestracja w rejestrze stanu cywilnego aktu stanu cywilnego oraz wydanie odpisu zupełnego aktu – dokonywane są niezwłocznie, do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy,
 • decyzja odmawiająca dokonania w rejestrze stanu cywilnego rejestracji aktu stanu cywilnego.
Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 16

Uwagi

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2021.709 j.t.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 j.t. ),
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020.1359 j.t.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 j.t.),
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019.162 j.t. ze zm.),
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2019.2294 j.t. ze zm.),
 • Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.2019.1480 t.j. ),
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2019.1397 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U.2007.187.1330),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U.2015.194 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U.2016.1904 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U.2015.1604 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz.U.2018.2264 t.j.).
Inne informacje
 1. Dokumenty wydane w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula (nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.).
 2. Wniosek o rejestrację zdarzenia do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego może złożyć osoba, której zdarzenie dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy, inna osoba, która wykaże interes prawny w rejestracji zdarzenia lub interes faktyczny w rejestracji zgonu.
 3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.
 4. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.