Odtworzenie treści aktów stanu cywilnego

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty
 • dokument tożsamości (tj. dowód osobisty, paszport),
 • podanie wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu do urzędów stanu cywilnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dowody (przede wszystkim dokumenty) potwierdzające fakt powstania i treść aktu, który ma być odtwarzany,
 • oryginał urzędowego tłumaczenia na język polski dokumentów potwierdzających fakt powstania i treść aktu, który ma być odtwarzany,
 • pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,
 • oświadczenie o wyborze nazwiska w sytuacji, gdy odtwarzany akt małżeństwa nie zawiera nazwisk małżonków noszonych po zawarciu małżeństwa oraz nazwiska dzieci, złożone przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub konsulem Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 • dowód osobisty i książeczka wojskowa osoby zmarłej (jeśli posiadała wymienione dokumenty) – w przypadku odtworzenia aktu zgonu.
Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
39 zł odpis zupełny aktu stanu cywilnego po odtworzeniu aktu
17 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • płatności bezgotówkowej kartą płatniczą bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. Sandomierskiej 75 w Gorzycach,
 • banków bądź poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w placówkach Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu  świadczących obsługę Urzędu Gminy Gorzyce (bez dodatkowych opłat).
  Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Gorzycach
  ul. Piłsudskiego 1
  39-432 Gorzyce

Na rachunek bankowy
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

nr konta 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001 Bank Spółdzielczy o/Gorzyce

(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „Opłata skarbowa z tytułu ….”)

Dowód uiszczenia opłaty należy okazać przy odbiorze dokumentów.

 

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy
 • zamieszczenie w rejestrze stanu cywilnego odtworzonego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego oraz wydanie odpisu zupełnego aktu  – dokonywane są niezwłocznie, do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy,
 • decyzja odmawiająca odtworzenia dokumentu stanu cywilnego.
Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 16

Uwagi

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2021.709 j.t.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 j.t.)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020.1359 j.t.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000 j.t. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019.162 j.t. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2019.2294 j.t. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.2019.1480 t.j. )
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2019.1397 t.j..)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U.2007.187.1330)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U.2015.194  ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U.2016.1904 t.j.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U.2015.1604 t.j.)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz.U.2018.2264 t.j.)
Inne informacje
 1. Dokumenty wydane w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula (nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.).
 2. Wniosek o odtworzenie treści polskiego jak i zagranicznego dokumentu stanu cywilnego składa do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego osoba, której zdarzenie dotyczy, lub inna osoba ze względu na interes prawny lub osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon.