Wstępny podział nieruchomości

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Dokumenty możesz złożyć przez skrzynkę ePUAP. Nasz adres: Urząd Gminy Gorzyce cla9639wms
Złożona informacja przez ePUAP musi być podpisana zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Wymagane dokumenty

Do uzupełnionego wniosku należy dołączyć:
1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości odpis księgi wieczystej albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o podział wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów).
2. W przypadku nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym — zgodę właściciela nieruchomości.
3. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności/współużytkowania wieczystego wniosek muszą podpisać wszyscy współwłaściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości będącej przedmiotem podziału.
4. Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu).
5. Kopia mapy katastralnej (wydruk z mapy ewidencyjnej Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu).
6. Wstępny projekt podziału wykonany na aktualnej kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku — na kopii mapy katastralnej (ewidencyjnej), uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu, ze wskazaniem sposobu dostępu do drogi publicznej
(w sposób graficzny bądź opisowy).

Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
0 zł nie dotyczy
Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy
  • Jeden miesiąc od momentu otrzymania kompletnego wniosku do jego rozpoznania.
  • Dwa miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.
Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 12

Uwagi

W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji.

W trakcie postępowania wydawana jest opinia w formie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z planem miejscowym/decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/przepisami odrębnymi

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 12, 39-400 Tarnobrzeg złożone za pośrednictwem Wójta Gminy Gorzyce w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Gorzyce ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce. Odwołania można również składać na wskazany wyżej adres przy pomocy operatora pocztowego lub drogą internetową.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (wzór w załączniku do pobrania). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

 

Podstawa prawna

Ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

Inne informacje

W przypadku podziału kiedy przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku do wniosku, należy dołączyć opinię osoby z uprawnieniami umożliwiającymi realizację zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej (art.93 ust. 3b ustawy
o gospodarce nieruchomościami) .

W przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków potrzebne jest uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podział nieruchomości.

Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej. Za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem. Nie ustanawia się służebności na drodze wewnętrznej w przypadku sprzedaży wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną. Przepisu nie stosuje się w odniesieniu do projektowanych do wydzielenia działek gruntu stanowiących części nieruchomości, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 6. ustawy ugn