Sprzedaż nieruchomości należącej do gminy Gorzyce w trybie bezprzetargowym

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Dokumenty możesz złożyć przez skrzynkę ePUAP. Nasz adres: Urząd Gminy Gorzyce cla9639wms
Złożona informacja przez ePUAP musi być podpisana zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Wymagane dokumenty

Wniosek o sprzedaż nieruchomości należącej do Gminy Gorzyce w trybie bezprzetargowym
Oświadczenie o pokryciu kosztów przeprowadzonego postępowania składane przez wszystkich współwłaścicieli.
Pełnomocnictwo — w przypadku występowania przez Pełnomocnika określające prawidłowo zakres umocowania z podpisem i danymi mocodawcy oraz osoby, której udzielono pełnomocnictwa.

Do wniosku należy dołączyć:
1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, do której może zostać przyłączona nieruchomość należąca do gminy Gorzyce.
2. Jeżeli nieruchomość jest przyległa wniosek powinien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli.

Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
0 zł nie dotyczy
Opłaty administracyjne

nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Termin udzielenia odpowiedzi uzależniony jest od ilości rozpatrywanych wniosków. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Nie ma tutaj zastosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 12

Uwagi

1. Tryb zbycia bezprzetargowego, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami można zastosować, gdy spełnione są łącznie następujące przesłanki:
a. przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, która może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność, albo oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć,
b. zbywana nieruchomość nie może być zagospodarowana samodzielnie,
c. zbywana nieruchomość (lub jej część) nie ma związku funkcjonalnego z więcej, niż jedną nieruchomością przyległą.
2. W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może żądać od Wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, uaktualnienia dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów i urzędów w celu pozyskania dodatkowych dokumentów oraz informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.
3. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku każdorazowo bada, czy w stosunku do zbywanej nieruchomości nie toczą się postępowania administracyjne, a także sądowe dotyczące prawidłowości jej nabycia przez Gminę Gorzyce oraz postępowania z wniosków dawnych właścicieli lub ich następców prawnych o zwrot, jak również czy istnieją roszczenia wynikające
z przepisów Kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa.
4. Cena sprzedaży zbywalnej nieruchomości zostaje ustalona na podstawie art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami i na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, na podstawie ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Na potrzeby określenia wartości nieruchomości lub jej części, o których mowa
w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy określa się różnicę wartości nieruchomości przyległej wraz z nieruchomością lub jej częścią, która ma być nabyta, i wartości nieruchomości przyległej przed nabyciem nieruchomości lub jej części. Przy ustalaniu różnicy, o której mowa, nie uwzględnia się wartości części składowych nieruchomości przyległej.
5. Jeżeli wartość oszacowanej nieruchomości nie przekroczy kwoty 5.000,00 zł nieruchomość sprzedawana, jest na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Gorzyce.
6. W przypadku gdy wartość oszacowanej nieruchomości przekroczy kwotę 5.000,00 zł na podstawie Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony niezbędna będzie Uchwała Rady Gminy Gorzyce w sprawie sprzedaży wnioskowanej nieruchomości
7. Sprawa kończy się umową w formie aktu notarialnego bądź pismem odmawiającym uwzględnienia wniosku.
8. Wnioskodawca ponosi koszty materiałów geodezyjno-kartograficznych, operatu szacunkowego, podania do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu, oraz wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej w tym opłaty sądowej
9. Składanie wniosków nie jest ograniczone terminem.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
Uchwała Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Inne informacje

W przypadku, gdy niezabudowana nieruchomość lub jej część nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość i przylega do więcej niż jednej nieruchomości stanowiących przedmiot własności lub pozostających w użytkowaniu wieczystym innych osób niż Gminy Gorzyce, nieruchomość jest zbywana w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych.