Przedłużenie umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność gminy Gorzyce

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Wniosek możesz przesłać pocztą elektroniczną na adres ug@gminagorzyce.pl
Dokumenty możesz złożyć przez skrzynkę ePUAP. Nasz adres: Urząd Gminy Gorzyce cla9639wms
Złożona informacja przez ePUAP musi być podpisana zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Wymagane dokumenty

Do uzupełnionego wniosku należy dołączyć: mapę z zaznaczonym numerem ewidencyjnym działki oraz obszarem dzierżawy oraz kopię aktualnej umowy dzierżaw.

Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
0 zł nie dotyczy

Opłata z tytułu zawarcia umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Gorzyce została określona wg Zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce nr 46/21 z dnia 19.04.2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów mienia komunalnego oraz terminu ich płatności
(Dz. Urz. Woj. Podka. z 2021 r. poz. 1543)

Waloryzacji stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku kalendarzowego) na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług za poprzedni rok kalendarzowy podany na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578).

Opłatę z tytułu zawarcia umowy dzierżawy gruntów należy opłacić za pośrednictwem:

  • płatności bezgotówkowej kartą płatniczą bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. Sandomierskiej 75 w Gorzycach,
  • banków bądź poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
  • w placówkach Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu świadczących obsługę Urzędu Gminy Gorzyce (bez dodatkowych opłat).
    Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Gorzycach
    ul. Piłsudskiego 1
    39-432 Gorzyce

Na rachunek bankowy
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr konta 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001 Bank Spółdzielczy o/Gorzyce

(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „Opłata skarbowa z tytułu ….”)
Dowód uiszczenia opłaty należy okazać przy odbiorze dokumentów.

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Złożenie wniosku o przedłużenie umowy dzierżawy powinno nastąpić najpóźniej do dnia poprzedzającego koniec umowy dzierżawy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem umowy.

I. Przedłużenie umowy dzierżawy zawartej na okres do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres kolejnych 3 lat
Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas określony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni,
Zamieszczenie na stronie internetowej urzędu gminy Gorzyce oraz na stronie biuletynu informacji publicznej gminy Gorzyce wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas określony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 21 dni,
Ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu tego wykazu,
Podpisanie umowy dzierżawy termin do załatwienia — do 3 miesięcy
II. Przedłużenie umowy dzierżawy zawartej na okres do 3 lat na okres kolejnych 3 lat
Podpisanie umowy dzierżawy termin do załatwienia — do 30 dni.
III. Przedłużenie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat
Uchwała Rady Gminy Gorzyce.
Podpisanie umowy dzierżawy termin do załatwienia — do 4 miesięcy.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 12

Uwagi

Umowa dzierżawy może zostać podpisana z osobami, które nie zalegają z żadnymi zobowiązaniami wobec gminy Gorzyc.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy – postępowanie cywilno-prawne.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,
Uchwała Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,
Zarządzenie nr 46/21 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 15 kwietnia 2021 r.w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów mienia komunalnego oraz terminu ich płatności.pdf (271KB)

Inne informacje