Dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty
 • wniosek,
 • załączniki do wniosku (oryginały bądź kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem):
  – dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
  – dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,
  – umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  – świadectwo pracy młodocianego pracownika,
  – dyplom lub zaświadczenie potwierdzające, zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego zgodnie z przepisami,
  – umowa o pracę i świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy przez młodocianego w czasie trwania nauki).
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 • kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 • aktualny wydruk z CEIDG lub wypis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę.
 • oświadczenie o wartości poniesionych kosztów.
 • oświadczenie o wartości refundacji z OHP.
Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
0 zł brak opłat
Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i wynagradzania.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego przyznaje Wójt Gminy Gorzyce w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Wójt Gminy Gorzyce wraz z decyzją o której mowa w pkt.2 wydaje zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Stanowisko ds. oświaty
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 13

Uwagi

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny uczniom uprawnionym do ubiegania się o stypendium szkolne, składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, art. 122 ust. 7 (Dz.U. z 2020r., poz.1327 z późn. zm.);
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j Dz. U. z 2019r., poz.1636 z późn. zm);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019r., poz.644 z późn.zm.);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2020 r., poz.708 z późn.zm.);
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 2013.352.1);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014r., poz.1543 z późn.zm.).
Inne informacje

O zawarciu umowy o prace z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Gorzyce, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Gorzyce.
Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.