Uzupełnienie aktu stanu cywilnego – akt urodzenia

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty
 • złożenie wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego przez osobę uprawnioną,
 • wskazanie dokumentu, jaki ma zostać uzupełniony oraz dokumentu, na podstawie którego dokonane ma zostać uzupełnienie,
 • jeżeli uzupełnienie aktu stanu cywilnego ma zostać wykonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, do wniosku należy załączyć oryginał tego dokumentu wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski,
 • jeżeli uzupełnienie aktu stanu cywilnego ma nastąpić na podstawie materiałów archiwalnych, należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelnioną przez właściwe organ reprodukcję tych materiałów,
 • określenie co ma zostać uzupełnione,
 • ważny dokument tożsamości do wglądu przy składaniu wniosku.
Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
39 zł odpis zupełny aktu stanu cywilnego po uzupełnieniu aktu

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • płatności bezgotówkowej kartą płatniczą bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Gorzyce przy ul. Sandomierskiej 75 w Gorzycach,
 • banków bądź poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w placówkach Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu  świadczących obsługę Urzędu Gminy Gorzyce (bez dodatkowych opłat).
  Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Gorzycach
  ul. Piłsudskiego 1
  39-432 Gorzyce

Na rachunek bankowy
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

nr konta 25 9434 1012 2002 1050 0018 0001 Bank Spółdzielczy o/Gorzyce

(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „Opłata skarbowa z tytułu ….”)

Dowód uiszczenia opłaty należy okazać przy odbiorze dokumentów.

 

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Z wnioskiem o uzupełnienie aktu stanu cywilnego może wystąpić osoba uprawniona tj.: osoba, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy, osoba mająca w tym interes prawny, prokurator.
Wniosek składa się do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził dany akt.
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego, można złożyć również do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził dany akt stanu cywilnego za pośrednictwem polskiego konsula.
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego, dokonuje się na podstawie innych aktów stanu cywilnego jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych. Jeżeli podstawą uzupełnienia ma być zagraniczny dokumentu stanu cywilnego, który stwierdza zdarzenie wcześniejsze, dotyczy tej samej osoby do wniosku o uzupełnienie, konieczne jest załączenie oryginału tego dokumentu wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski.
W przypadku gdy uzupełnienie aktu stanu cywilnego ma nastąpić na podstawie materiałów archiwalnych, należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelnioną przez właściwy organ reprodukcję tych materiałów. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego następuje w formie czynności materialno-technicznej.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 16

Uwagi

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej, wydanej przez kierownika urzędu stanu cywilnego w Gorzycach, przysługuje odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem tut. urzędu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2021. 709 j.t),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 j.t.).
Inne informacje

Nie dotyczy