Uznanie ojcostwa dziecka urodzonego

Formularze do pobrania

Nie dotyczy

Złóż wniosek przez Internet

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

• ważne dokumenty tożsamości obojga rodziców (dowody osobiste lub paszporty),
• wskazanie dziecka, które ma zostać uznane.

Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
0 zł  procedura nie wymaga wnoszenia opłaty skarbowej

 

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Uznanie ojcostwa za granicą może nastąpić przed polskim konsulem, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa mogą złożyć co do zasady osoby, które są pełnoletnie.

Uznanie ojcostwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może nastąpić jeżeli doszło już wcześniej do uznania ojcostwa lub jego odmowy, w sytuacji gdy w sądzie toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa dziecka lub o zaprzeczenie ojcostwa dziecka, którego dotyczy uznanie lub w sytuacji kiedy kierownik urzędu stanu cywilnego ma wątpliwość co do pochodzenia dziecka oraz dopuszczalności uznania.

Uznanie ojcostwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. W przypadku gdy dziecko ukończyło 13 lat potrzebna jest zgoda dziecka na zmianę nazwiska.

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemanie powyższe może być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa w sądzie.

Uznanie ojcostwa może nastąpić również przed sądem.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 16

Uwagi

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2021.709 j.t.)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 j.t.)
• Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 Prawo konsularne (Dz.U.2020.195 j.t. ze zm.)
• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020.1359 j.t.
• Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2019.1397 t.j. ze zm. )
• Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.2020.332 j.t. ze zm.)

Inne informacje

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można złożyć w przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w dowolnym urzędzie stanu cywilnego, a za granicą przed polskim konsulem.