Uznanie ojcostwa dziecka przed jego urodzonego

Formularze do pobrania

Nie dotyczy

Złóż wniosek przez Internet

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty
  • dowody osobiste lub paszporty obojga rodziców,
  • zaświadczenie lekarskie lub karta ciąży.
Opłata skarbowa
Kwota Tytuł płatności
0 zł  procedura nie wymaga wnoszenia opłaty skarbowej

 

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Uznanie dziecka poczętego lecz nienarodzonego:
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może być złożone jeszcze przed urodzeniem się dziecka, w czasie trwania ciąży. Rodzice dziecka muszą złożyć takie oświadczenie osobiście przed kierownikiem USC w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego, tj.:
• 1) ojciec dziecka składa oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka,
• 2) matka dziecka potwierdza, że ojcem dziecka jest mężczyzna, który uznał j.go ojcostwo*,

*Jeżeli dziecko urodziło się w trwającym małżeństwie, albo przed upływem 300 dni od jego ustania, unieważnienia albo sądowej separacji – domniemywa się, że dziecko pochodzi od męża matki.
• Osoba, która ukończyła lat 16, a nie ukończyła lat 18 oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć tylko przed sądem opiekuńczym.

Termin
Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Rodzice dziecka, którzy w chwili urodzenia dziecka nie pozostawali w związku małżeńskim mogą w chwili jego rejestracji złożyć osobiście przed kierownikiem USC oświadczenia co do pochodzenia dziecka tj.
o ojciec dziecka składa oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka,
o matka dziecka potwierdza, że ojcem dziecka jest mężczyzna, który uznał jego ojcostwo*,
*Jeżeli dziecko urodziło się w trwającym małżeństwie, albo przed upływem 300 dni od jego ustania, unieważnienia albo sądowej separacji – domniemywa się, że dziecko pochodzi od męża matki.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
nr telefonu: 15 836 20 75 wew. 16

Uwagi

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

– Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2021.709 j.t.)
– Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020.1359 j.t.)

Inne informacje

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można złożyć w przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w dowolnym urzędzie stanu cywilnego, a za granicą przed polskim konsulem.